ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1280      Година 08.06.2015         Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на осми юни две хиляди и петнадесета година в закрито заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 952 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е образувано по жалба на С.М.С. ***. В жалбата се сочи, че тя се отнася до югозападната дворищна регулационна граница между имоти с идентификатори 07079.609.239 и имот с идентификатор 07079.609.238 за която не е изпълнено „провеждане на дворищната регулационна граница по имотната граница по Кадастралната карта, като УПИ се отреждат за съответните имотни идентификатори по Кадастралната Карта“, както е посочено в заповед № 572/21.03.2015г. на директор на дирекция „Строителство“. Жалбата е подадена чрез община Бургас и е с вх.№ 94-и-529/10/03.04.2015г.

От жалбоподателят е подадена молба с вх.№ 5301/05.06.2015г., в която се сочи, че не поддържа жалбата и направените по нея искания и оттегля същата, поради което прави искане да се прекрати производството по делото.

Съгласно чл.155 ал.1 от АПК при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а съгласно ал.3 на същия член оттеглянето на оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба.

Съдът след като констатира, че по делото е постъпила писмена молба от името на жалбоподател, за оттегляне на подадената жалба, намира, че са налице основанията по чл.159, т.8 от АПК, за оставяне без разглеждане на жалбата и прекратяване на производството по делото.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.М.С. *** против заповед № 572/21.03.2015г. на директор на дирекция „Строителство“ при Община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 952 по описа за 2015 год. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ: