ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 27.06                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на двадесет и седми юни                                две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 951 по описа за 2018 година.                 

 

        На именното повикване в 13:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„Калдес“ ЕООД, редовно призован, се  представлява се от адвокат С., с пълномощно по делото на л.6.

 

ОТВЕТНИКЪТ зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                                         О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

   

Производството е образувано по жалба на „Калдес“ ЕООД против заповед № 636/15.03.2018 г. на зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която на основание чл.225, ал.1 и ал.3 от ЗУТ във вр. с чл.225, ал.2, т. 2 от ЗУТ е разпоредено  на дружеството да премахне незаконен строеж – „автосервиз“ с приблизителна площ 93,00кв.м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 07079.602.488 по кадастралната карта на гр.Бургас, с административен адрес – гр.Бургас, Промишлена зона Север, бул. Янко Комитов, долепен на североизточната фасада на съществуваща временна постройка – работилница за врати и решетки и заварки на гърнета и ауспуси на автомобили.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

 

 АДВОКАТ С.: Поддържаме жалбата  уважаема г-жо председател. Оспорваме констатациите по констативен акт № О-22 от 31.10.2017 г. и констативен протокол №о- 147 от 17.11.2017 г. и моля почитаемия съд да допусне до разпит при условията на призоваване за следващото съдебно заседание съставителите на констативния акт и протокола за изясняване на правно значими обстоятелства за делото, а именно как е закрепен фактически постройката с терена. Посочено е в заповедта, че обектът  е бил трайно закрепен за бетонова настилка, но това обстоятелство не дава яснота фактически как е осъществено закрепването, за да може съдът  в последствие да направи преценка дали става въпрос за строеж или преместваема постройка по смисъла на закона. Считано от 2005г. с изменението на чл.56, ал.1 от ЗУТ дали един обект е преместваем или непреместваем не се установява с обстоятелството дали е трайно закрепен за терена.В този смисъл е искането за разпит на свидетели.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Оспорваме депозираната жалба. По направените искания, считам същите за неоснователни, тъй като жалбоподателят желае да бъдат призовани за свидетели, които са посочили своите констатации в издадените констативен акт и констативен протокол. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства.

 

АДВОКАТ С.: Моля да бъдат призовани свидетелите  С.Я. и В.Г. по месторабота, а в случай че не работят вече там, по постоянен адрес.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

          ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да представи доказателства за компетентност на органа, издал констативния протокол.

С оглед изясняване на спорните по делото обстоятелства, съдът намира искането на адвокат С. за разпит на двама свидетели при режим на призоваване за основателно, поради което

 

                                               О П Р Е Д Е Л И: 

 

ДОПУСКА до разпит при режим на призоваване посочените по- горе свидетели, а именно В.Г.- главен специалист БКСВЕ и С.Я. – главен специалист БКСВЕ, които да бъдат призовани по месторабота в община Бургас след внасяне на държавна такса от по 10 лева за всеки един от свидетелите. Таксата следва да бъде внесена  от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас и бъде представен по делото съответния платежен документ.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.10.2018година от 13.15ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се ПРИЗОВАТ свидетелите след представяне на доказателство за внесен на депозита.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: