ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 21.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесет и първи юни                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 950 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:52 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Калдес“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. Д.С. – БАК, с пълномощно на лист 6 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Зам. кмет по „строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, редовно призован, се представлява от юк. С.Б. с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

        

         По хода на делото:

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

ЮК.Б.: Да се даде ход на делото.

 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на „Калдес“ ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и  адрес на управление: гр. Бургас, *** представлявано от управителя К.П.П., чрез адв. Д.С. срещу Заповед № 635/15.03.2018 год., издадена от инж. Ч.К., на длъжност зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която на основание чл.225а, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ, във вр. с чл. 225, ал. 2,  т. 2 от ЗУТ, във вр. с чл. 223, ал. 1, т. 8 от ЗУТ е наредено на „КАЛДЕС“ ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и  адрес на управление: гр. Бургас; *** представлявано от управителя К.П.П. да премахне собствения си незаконен строеж: „Пристройка към съществуваща работилница“, с административен адрес:  гр. Бургас, **“.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата с писмо вх. № 4275/13.04.2018г. административна преписка.

 

         ДОКЛАДВА постъпили с писмо вх. № 5320/10.05.2018г. доказателства за компетентността на органите, издали Констативен Протокол № О – 147/17.11.2017 год.


Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ.С.: Поддържам жалбата. Оспорваме констатациите от констативен акт от 31.10.2017 г., в констативен протокол №0-147/2017 г., и в оспорената заповед. Ще моля с оглед събиране на необходимите доказателства да допуснете до разпит съответните съставители на констативния акт  за установяване по делото на следните обстоятелства: по какъв начин фактически е закрепен обектът към бетоновата настилка, като съдът ще съобрази, че в констативния протокол е записано, че обектът е бил трайно закрепен, а този запис не дава яснота по какъв начин е това закрепване. С изменението на чл.56, ал.1 от ЗУТ от 2005 година словосъчетанитето „трайно закрепен“ отпадна. Не е от значение за преценката дали обектът е преместваем или не, а начинът на закрепване - с какви  елементи, за да се направи извода дали може да бъде демонтиран този обект, изхождайки от дефиницията „що е преместваем обект?“ в параграф 5, т.80 от допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Да се приеме приложената административна преписка.Нямам доказателствени искания.

 

ЮК.Б.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна и  недоказана. Няма да соча други доказателства. Предоставям по преценка на съда за разпита на свидетелите. Ако може да се призоват при режим на призоваване, тъй като нямаме контакт с тях.

Да се приеме приложената административна преписка.Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата и доказателсвеното искане

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената с писмо вх.№ 4275/13.04.2018г. административна преписка, както и постъпили с писмо вх. № 5320/10.05.2018г. доказателства за компетентността на органите, издали Констативен Протокол № О – 147/17.11.2017 год.

 

Относно направеното искане за допускане до разпит в качеството на свидетели на лицата, съставили констативния протокол и констативния акт, съдът счита, че направеното искане е допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит при режим на призоваване С.К.Я. - на длъжност гл.специалист БКСВЕ в отдел „Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация“ в община Бургас и В.Д.Г.  - на длъжност гл. специалист БКСВЕ в  отдел „Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация“ в община Бургас, които да бъдат призовани за следващото съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер по 10 лева за всяко от лицата, или общо 20 лева, които в  10-дневен срок следва да бъдат заплатени от жалбоподателя по сметка по Административен съд Бургас, като същият следва да представи и доказателства за внесения депозит.

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ  ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  04.10.2018 г. от 15.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призоват допуснатите свидетели С.К.Я. и В.Д.Г., след внасянето на депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:06 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: