ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 04.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На четвърти октомври                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 950 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Калдес“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. Д.С. – БАК, с пълномощно на лист 6 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Зам. кмет по „строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, редовно призован, се представлява от юк. С.Б. с пълномощно, находящо се на лист 46 от делото.

         СВИДЕТЕЛИТЕ С.К.Я. - на длъжност гл.специалист БКСВЕ в отдел „Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация“ в община Бургас и В.Д.Г.  - на длъжност гл. специалист БКСВЕ в  отдел „Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация“ в община Бургас се явяват.

         Свидетелите бяха изведени от съдебната зала.

 

        

         По хода на делото:

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

ЮК.Б.: Да се даде ход на делото.

 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ.С.: Моля да се извърши разпита на допуснатите свидетели.

ЮК.Б.: Моля да се извърши разпита на допуснатите свидетели.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелите.

В залата се въведе С.К.Я..

 

 Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на първата свидетелка, както следва:

С.К.Я. - 46 години, строителен техникум - техник, семейна, неосъждана, без особени отношения с жалбоподателя, предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Я.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обещава да говоря истината.

 

 Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката Я..

 

АДВ.С.: Вие ли сте участвала при констатацията на строежа - постройката на съществуващата работилница?

СВИДЕТЕЛКАТА Я.: Да.

АДВ.С.: От какви материали е изградена конструкцията на постройката?

СВИДЕТЕЛКАТА Я.: Пристройката е метална. Мисля, че беше метална, тъй като преди година работех. В момента се занимавам с друго нещо, работя на друго място. Метална е постройката, с ограждащи стени от ламарина и колони, това са ограждащите, т.е. само колони имаше метални.

АДВ.С.: Колоните какви са?

СВИДЕТЕЛКАТА Я.: Мисля, че са стоманени, т.е. бетон мисля, че нямаше. Състои се от стоманени греди и колони, за които са захванати ограждащите стени.

АДВ.С.: Захващането между стените и тавана като конструкция е два варианта: с болтове или със заварка?

СВИДЕТЕЛКАТА Я.: Да,  метално хале е. Мисля, че беше ригел, не съм убедена, нямам спомени от снимките. Или ще е ферма, или ще е ригел, т.е. плосък покрив, т.е. отгоре има  надлъжна стоманена греда с напречни колони и там се захващат дефакто покривът, който се явява пак ламарина, плосък покрив. Ако мога да видя снимки, бих могла по-точно да отговоря.

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетелката представения констативен протокол.

Свидетелката показа на снимките плоския покрив и профилната ламарина.

АДВ.С.: Настилката под тази конструкция каква е?

СВИДЕТЕЛКАТА Я.: Циментова, бетонова, не е терен, не е пръст.

АДВ.С.: Ако бъде отрязана в основата металната конструкция, това по някакъв начин ще наруши ли бетоновата настилка? Бетоновата настилка отдолу ще остане ли - като проверяваща Вашето мнение какво е? Може ли да бъде отрязана металната конструкция и отдолу да остане настилката?

СВИДЕТЕЛКАТА Я.: Ще остане настилката отдолу.

 АДВ.С.:  Нямам други въпроси към свидетелката.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА Я.: Подът брои ли се за част от постройката?

СВИДЕТЕЛКАТА Я.: Ако бетонов фундамент стои и той е с определени показатели, се брои даже за строеж. Затова може да не съм отговорила много точно. Бетонови фундаменти се нанасят, даже се заснемат и като кадастрален елемент.

ЮК.Б.: В констативния акт, който сте разписали, сте записали, че това е пристройка към съществуваща работилница. Може ли така съществуващата пристройка да бъде преместена в цялост без да изгуби индивидуализацията си?

СВИДЕТЕЛКАТА Я.: Не може. Ще бъде разглобена, развалена, съборена. 55 квадрата метално хале, което е тип метално хале, функционално свързано с работилницата, не смятам че може да бъде преместено в цялост на друго място, а ще бъде разглобено. Може да бъде сглобено някъде, материалът може да се ползва. Първо е много голямо, за да бъде преместено в цялост, то е 55 квадрата, има определена височина, която не е малка. Тези 55 квадрата са приблизителна цифра, мерено е с рулетка, функционално свързано – то си е пристройка към съществуващата работилница, за която има разрешение за строеж. От едното се преминава в другото, за което не съм убедена, влизах вътре, обаче нямам спомен сега как беше вратата.

ЮК.Б.: Може ли пристройката да бъде премествана без да се извърши демонтирано на някой от съставните й части?

СВИДЕТЕЛКАТА Я.: Моето мнение е, че не може.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА Я.: Посочили сте, че имотът не е урегулиран и попада в улична мрежа. Спомняте ли си дали видяхте тези документи и кога - преди или след проверката, при проверката носехте ли ги със себе си? Как го констатирахте това?

СВИДЕТЕЛКАТА Я.: Гледаме къде ще извършваме проверката и сме го видели къде попада. Понякога отиваме на проверка и след това проверяваме какви документи има за съответния имот, т.е. има ли УПИ, няма ли, всеки път е различно. Отиваме на проверка, след което издирваме всякакви документи, за да видим за какво става въпрос. Проверяват се всякакви документи. Щом съм го записала, значи съм го проверила и съм убедена, че е така.

Свидетелката беше изведена от съдебната зала.

В залата беше въведена свидетелката Г..

 Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетелката, както следва:

В.Д.Г.  - 35 години, образование средно специално, семейна, неосъждан, без специални отношения със жалбоподателя, предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обещава да говори истината.

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обещава да говоря истината. Преди да сключа граждански брак моята фамилия беше Илчева. През 2008 г. фамилията ми беше Илчева, понастоящем съм Г..

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката Г..

 

АДВ.С.: Вие ли сте присъствали при констатирането на обект съществуваща работилница в зона Север в Бургас?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Да.

АДВ.С.: При огледа на място какво констатирахте? От какви материали е изградена конструкцията?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: От стоманени колони, стените и покрива са от ламарина.

АДВ.С.: По какъв начин са захванати стените и покрива едни към други?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Стоманените елементи са заварени.

АДВ.С.: С оглед вида на конструкцията, може ли тази конструкция да бъде отрязана и да бъде отделена от земята? Какъв е отдолу теренът - пръст или бетонова настилка?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Бетонова настилка.

АДВ.С.: Може ли да бъде отрязана конструкцията и да бъде отделена от бетоновата настилка?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: С подходящи инструменти би могла да бъде отрязана. Не мога да преценя твърдостта на стоманата.

АДВ.С.: Нямам други въпроси към свидетелката.

ЮК.Б.: С преместването на тази постройка, физическата й цялост ще се запази ли?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Не, трябва да се нарежи, както и основите да се нарежат - те няма как да се повдигнат, за да се премахнат от терена. Трябва да се нарежат, за да могат да се преместят.

ЮК.Б.: На друго място, ако трябва да бъде поставена, трябва ли да бъде разглобена?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Да, трябва. В цялост не може да бъде преместена.

ЮК.Б.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

Свидетелката беше освободена от съдебната зала.

 

Съдът предвид принципа на служебното начало счита, че следва да укаже на жалбоподателя, че не сочи доказателства, касаещи процесния имот, необходими за да бъде извършена преценка на търпимостта на строежа.

По изложените съображения съдът на основание чл.171, ал.4 от АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствена тежест за установяване на обстоятелствата, от които черпи благоприятни правни последици, включително и такива касаещи процесния имот, необходими за да бъде извършена преценка на търпимостта на строежа.

 

АДВ.С.: Принципната ни позиция е, че ние оспорваме законосъобразността  на заповедта от гледна точка на това, че не е лице строеж, а преместваем обект по смисъла на закона, поради което и не се ползваме от предоставената ни от съда възможност и указана доказателствена тежест да ангажираме доказателства за евентуална търпимост - не е налице строеж, за да доказваме търпимостта му. Ето защо нямам други доказателствени искания и няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮК.Б.: Нямам други доказателствени искания и няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

АДВ.С.: Моля да постановите съдебен акт, с който да отмените оспорената заповед по съображения, изложени в същата и по следните фактически и правни доводи: от събраните по делото доказателства, в това число и от разпитаните днес свидетели, които представляват актосъставители на установената фактическа обстановка, се обосновава, че в случая процесният обект - пристройка е изграден от метална конструкция, която е захваната помежду си посредством заваръчни връзки, т.е. няма пречка тази сглобена чрез заварка конструкция да бъде разглобена по обратния начин. Също така от показанията се установи, че в основата си съответните елементи могат да бъдат отрязани, както каза вторият свидетел посредством точен инструмент и да бъдат отделени от бетоновата настилка. При това положение на отделяне на конструкцията от бетоновата настилка, няма да се промени същата по какъвто и да е начин, а още по-малко каквото е изискването на закона – трайна промяна на субстанцията. В случая дали един обект е преместваем или не, изискването на закона не е той да се отдели в цялост, а да може да се отдели и в цялост да се ползва и на друго място. В този смисъл трябва да се спазва разпоредбата на закона, както впрочем общината издава разрешения за поставяне на съответната територия – обектите, които се поставят са разглобяеми, не са само модули.

По изложените съображения моля да уважаване на жалбата ми. В случая редът за премахване е неприложим с оспорената заповед, доколкото не е налице строеж, а преместваем обект по смисъла на закона.

Моля да присъждане на направените по делото разноски, за които представям списък. Списъкът го представям с препис за ответника.

 

ЮК.Б.: Моля да не уважавате жалбата против заповед №635/15.03.2018  година на зам.- кмета по СИРР при Община Бургас, като считаме същата изцяло за неоснователна и недоказана. Заповедта е издадена от компетентен административен орган в границата на неговата териториална и материална компетентност. Процесната заповед е издадена въз основа на надлежно извършена проверка на място и след обсъждане на установените от длъжностните лица факти. Изцяло не е основателно твърдението, че постройката е преместваем обект, а не строеж. Считаме, че процесният обект е строеж по смисъла на пар. 5, т.8 от ЗУТ. Извършеното строителство е без одобрени проекти и без разрешение за строеж Строежът е в нарушение на чл.146, ал.1  от ЗУТ.

Моля за решение, с което да оставите без уважение жалбата против заповедта на зам.- кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Моля за срок за представяне на  писмени бележки.

АДВ.С.: Въпреки доказателствената тежест на административния орган по чл. 171, ал.1 от  ЗУТ, по делото не се установиха обстоятелства, а това не се заяви и от актосъставителите - въпросната пристройка да е трайно прикрепена към терена, както е заявено в заповедта, било чрез фундамент или основи, т.е. няма пречка, както казах по-горе, въпросната пристройка да бъде по елементарен начин отделена от земята и да е ползвана чрез отрязване на част от конструкцията на друго място. Няма да се налага разкопаване, раздробяване на ивични основи, фундаменти, плочи и прочие, тъй като тази конструкция не съдържа в себе си такива елементи.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за писмени бележки.

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: