ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На тринадесети октомври                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 950 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:06 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.Г., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв. Д., с пълномощно по делото.

         ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Главна дирекция „Гранична полиция” – МВР гр. София, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

          В изпълнение на дадените указания на съда с определение в предходно съдебно заседание, по делото са постъпили заверени копия на исканите писмени доказателства - заповед № 3282з-1080/04.05.2015 г., писмо № 328200-8492/16.05.2016 г. ведно с доказателства за връчване на заповед № 3282з-1410/14.05.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка.

С писмо вх. № 7393/19.07.2016 г. на ГД „Гранична полиция” по делото е постъпила инструкция 8121з-470/27.04.2015 година.

 

         АДВ. Д.: Да се приемат доказателствата. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Няма да сочим доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приемат представените с административната преписка.

         Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените писмени доказателства - заверени копия на заповед № 3282з-1080/04.05.2015 г., писмо № 328200-8492/16.05.2016 г. ведно с доказателства за връчване на заповед № 3282з-1410/14.05.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка и инструкция 8121з-470/27.04.2015 година.

 

         С оглед изявленията на страните, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

         ДАВА ход по същество:

         АДВ. Д.: Моля да уважите жалбата по изложените в нея съображения.

Представям подробни писмени бележки. Искам да обърна внимание на съда, като считам, че въпреки представените доказателства, по делото не е установено надлежно връчване на заповедта, с която ГД „Гранична полиция” е поправила очевидна фактическа грешка. Считам, че няма приложени доказателства в тази част, поради което тази заповед не следва да понесе правно действие. Искам да кажа, че сме констатирали, че в самата заповед за уволнение № 3282-1176/20.04.2016 г. на стр. 3 от същата е записано, че е изготвена на 12.04.2016 г. от специалист в сектор на ДДП, а на 18.04.2016 г. е съгласувана с юрисконсулт Г.К.. От приложените документи касаещи издаването на процесната заповед става ясно, че директорът на ГД „Гранична полиция” – г-н А. собственоръчно е написал на всеки един на документите, че се е запознал на 19.04.2016 г., като горното води на извода, че заповедта за налагане на наказание „уволнение” е изготвена преди директора да се запознае с необходимите съгласно закона доказателства за издаване на такава заповед. Това мотивира твърдението ми, че заповедта е издадена формално, при съществено нарушение на закона. След като се съобразите с изложеното в жалбата, моля да отмените заповедта като незаконосъобразна.

Моля да ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски, за което представям списък на разноските съгласно чл. 80 от ГПК.

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считаме, че производството по установяване на дисциплинарното наказание е проведено законосъобразно и съгласно изискванията на закона и не са допуснати съществени нарушения, за което сме изложили съображения в писмени бележки, които представям с копие за ответната страна.

         Моля да ни присъдите разноски за юрисконсулт. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Моля да бъде присъдено такова в размера на минималното по Наредбата.

         Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: