ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 07.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На седми юли                                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 950 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.Г., редовно призован, се представлява от адвокат Д., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, София, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на Д.Г.Г. срещу заповед УРИ:3282з-1176/20.04.2016 г. на директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, с която му е наложено дисциплинарно наказание „Уволнение“ и е прекратено служебното му правоотношение в Главна дирекция „Гранична полиция“.

Съдът ДОКЛАДВА административната преписка и доказателствата към нея.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата.

Да се приемат представените с жалбата доказателства.

Имам искания по доказателствата. Първо с жалбата сме поискали да бъде приложена като доказателство заповед № 3282з-1080/04.05.2015 г. Тази заповед касае възлагане функции по управление на заместник-директора на Главна дирекция „Гранична полиция“. Тя не е приложена, но е от съществено значение за преценка дали заместник-директорът е имал компетентността да издаде заповедта за образуване на дисциплинарно производство. Приложената в този смисъл в преписката заповед № 3282з-3065/23.11.2015 г. касае конкретен период от време, за което директорът е бил в отпуск, но тя следва и е неразделна част от исканата от нас заповед № 3282з-1080/04.05.2015 г., тъй като в последната ведно с възлагане на функции за управление по време на отсъствие на директора от правомощията на заместник-директора се изключват функции, които по ЗМВР са изключителен прерогатив по чл. 37 ЗМВР, а именно на директора на Главна дирекция „Гранична полиция“. Исканата от нас заповед е в по-голям обем и конкретизира точно какви са правата по заместване на заместник-директора. Ето защо смятам, че е от съществено значение да бъде изяснен въпросът притежавал ли е заместник-директорът компетентност да подписва документи по въпроси, които съгласно нормативната уредба са прерогатив на директора. Един от тези въпроси е налагане на дисциплинарно наказание за допускане на тежко нарушение на служебната дисциплина, респективно подписване на предложението да бъде образувано такова производство.

На следващо място моля да задължите ответната страна да представи доказателства за връчване на заповед № 3282з-1410/14.05.2016 г. за поправка на явна фактическа грешка. В преписката се твърди, че тази заповед е връчена с обратна разписка. Има едно становище, в което се твърди това, но обратна разписка няма приложена към преписката, а жалбоподателят твърди, че не е получил същата, поради което според мен не поражда правно действие.

На последно място моля да задължите ответната страна да представи обяснение с № 5396р-2306/11.02.2016 г. Това са обясненията, които са цитирани в обстоятелствената част на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание, за които обяснения ние твърдим, че касаят друго лице.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Госпожо председател, оспорваме жалбата като неоснователна. Считаме, че заповедта е издадена от компетентен орган при спазване на административнопроизводствените правила и процедурата съответно по дисциплинарното производство.

Моля да приемете като доказателство приложената преписка.

По отношение на доказателствените искания, изложени от адвокат Д., по отношение на обяснения с рег. № 5396р-2306/11.02.2016 г. считам, че същите нямат касателство към настоящото производство, което сме изложили и в издадената впоследствие заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в обжалваната заповед, където са цитирани касаещите обжалваната заповед обяснения.

По отношение на другите две доказателствени искания считам, че същите не касаят настоящия спор, но ако съдът прецени да ни задължи да ги представим, моля да ми бъде даден подходящ срок за представянето им.

Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата счита, че следва да приеме представените с административната преписка доказателства.

Счита искането  за представяне на обяснения с рег. № 5396р-2603/11.02.2016 г. за неоснователно, тъй като посочените обяснения са неотносими към предмета на спора, което е признато и от ответника със заповед за поправяне на явна фактическа грешка.

Счита останалите доказателствени искания за основателни, като също така счита, че следва да бъде изисканата инструкция № 8121з-470/27.04.2015 г., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в едномесечен срок от днес да представи заповед № 3282з-1080/04.05.2015 г., доказателства за връчване на заповед №1410/14.05.2016 г. за поправка на явна фактическа грешка и инструкция 8121з-480/27.04.2015 година.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29.09.2016 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: