ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,17.09.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На седемнадесети септември                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                   

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 950 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БАВАРИЯ 2000” ЕООД, редовно уведомен, за него се явява Адв.М., който представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър-гр.Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ОБЩИНА НЕСЕБЪР, „ФЕСТИВИСТ” ООД, редовно уведомени, не изпращат представител.     

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.М.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.М.: Поддържам жалбата.

         Оттеглям искането ни за допускане извършването на съдебно-техническа експертиза, тъй като в крайна сметка това искане целеше да се установи наличието на грешка. Този въпрос не е спорен и в мотивите на отказа е записано, че е констатирана грешката и не се оспорва нито жалбоподателя, нито от заинтересованата страна. Спорът е чисто юридически и в жалбата си посочвам тези аргументи.

 

         Приложил съм по делото проекта за изменение, който е приет и приложен към самата преписка. В отказа изрично е записано, че грешката е налице. Ние не спорим какви са и колко са квадратните метри, а спорим дали е основателен или неоснователен отказа, дали е законосъобразен. Ние  тук няма да установяваме колко квадратни метра грешка има. В акта за непълноти и грешки е констатирано на място и подробно е описано изменението на КККР.

         Протоколът за непълноти и грешки не е бил подписан от заинтересованата страна и това е мотивът на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър-гр.Бургас да издаде отказ за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, не че отричат наличието на фактическа грешка.

         Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането им.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.М.: Считам, че от събраните по делото доказателства се доказа основателността на жалбата, съответно твърденията в нея за незаконосъобразност на постановения отказ за допускане изправянето на грешки в Кадастралната карта и Кадастралния регистър относно процесния имот.

Конкретният правен спор считам чисто юридически и касае правното основание посочено в отказа за постановяването му. Считам, че в случая не е налице спор и неяснота относно фактическите констатации за вида и обхвата на грешките относно процесния имот, които са били предмет на започналото производство за промяна на Кадастралната карта и Кадастралния регистър. В самия отказ подробно е посочено в какво се състоят грешките, констатиран е факта за наличие на грешки, като единственият аргумент да се постанови отказа е отказът на заинтересованата страна да подпише Акт за непълноти и грешки.

Моля да имате предвид изложените от мен аргументи в жалбата и постановите решение, с което да отмените отказа на Началника на СГКК-гр.Бургас за допускане на изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър, съгласно одобрена заповед.

 

 

 

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: