ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

Номер 797                              04 април 2018 година                    гр. Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, ХІV-ти състав, в открито заседание на двадесет и девети март, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Златина Бъчварова

                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1. Атанаска Атанасова

                                                                          2. Диана Ганева

като разгледа докладваното от съдията Бъчварова административно дело номер 94 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по протест на прокурор в Окръжна прокуратура  Бургас против Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Камено, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015 - 2019 г., приет с решение на 03.12.2015 година.

В протеста се излагат доводи за незаконосъобразност на Правилника като приет при допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в непубликуване на проекта и мотивите за приемането му на страницата на Община Камено. Излагат се и доводи за противоречието на чл.18, ал.1, т.7 от правилника на нормативни актове от по-висока степен - КРБ, ЗМСМА и ЗПФ. Искането е за цялостна отмяна на правилника, алтернативно на  чл.18, ал.1, т.7 от същия.

Ответникът - Общински съвет Камено, редовно уведомен, не се представлява.

В молба вх.№ 795/19.01.2018 г. е изразил становище за неоснователност на протеста. Представил е административната преписка по приемане на правилника, в това число извадки от интернет страницата на община Камено, от които се установява, че проектът за приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Камено, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015 - 2019 г., ведно с мотивите за изготвянето му, публикувани по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове. Посочено е, че са предприети действия по изменение на правилника и отмяна на протестираната разпоредба на чл.18, ал.1, т.7 от същия. 

С молба вх.№ 3286/20.03.2018 г. е представено решение по т.12 от протокол № 34/22.02.2018 г. на Общински съвет Камено/л.86 от делото/, с което е прието изменение на Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет Камено, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на мандат 2015 - 2019 г., приет на 03.12.2015 г., като е отменен чл.18, ал.1, т.7 от същия със следното съдържание „ предлага бюджет за издръжка на Общинския съвет по чл.8, т.7 от Закона за общинските бюджети и упражнява контпрол върху разходването на средствата“.

В съдебно заседание протестиращата страна оттегля протеста, поради представяне на доказателства от страна на Общински съвет  Камено за спазване на процедурата по чл.26 ЗНА, като поддържа протеста единствено в частта относно разпоредбата на чл.18, ал.1, т.7 от правилника и претендира разноски.

Съгласно ЗМСМА и ЗНА, нормативните актове на общинските съвети не се обнародват, което означава, че е достатъчно наличието на решение на съответния общински съвет за приемането им. От друга страна, приложима е нормата на чл.79 АПК, нормативните административни актове се отменят, изменят и допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен акт.

В процесния случай, протестираната от прокурор в Окръжна прокуратура  Бургас разпоредба на чл.18, ал.1, т.7 от цитирания правилник, приета с решение на общинския съвет, е отменена с решение на издателя на акта. Следователно тя не е вече част от действащото право.

При положение, че оспорената от вносителя на протеста норма не съществува, то липсва годен за оспорване акт.

Ето защо, доколкото целените с протеста на прокурора в Окръжна прокуратура  Бургас правни последици са постигнати, същият следва да се остави без разглеждане в поддържаната, а и в останалата част, в която е оттеглен от вносителя, а производството по делото да се прекрати.

Предвид този изход на спора и съобразно нормата на чл.143, ал.4 АПК, разноски на протестиращата страна не следва да се присъждат.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.155, ал.1 АПК и чл.159, т.1 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав

 

               ОПРЕДЕЛИ:

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  протеста на прокурор в Окръжна прокуратура Бургас против Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Камено, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015 - 2019 г., приет с решение на 03.12.2015 година.

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Окръжна прокуратура Бургас за присъждане на разноски.

        ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело номер 94/2018 година по описа на Административен съд Бургас.

        

         Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

                                                             

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                           2.