ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 01.03.                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         ХІV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи март                                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Бъчварова

адм. дело номер 94 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

ПРОТЕСТИРАЩАТА СТРАНА Окръжна прокуратура Бургас, редовно призован, се представлява от прокурор Червеняков.

          ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Камено, редовно призован, представител не се явява.

         

По хода на делото:

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намери пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам подадения протест. Моля да приемете наличните доказателства по делото изискани от Общински съвет. Няма да соча други доказателства.

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изпратените от Общински съвет Камено доказателства, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с приемането на протестирания Правилник.

 

Видно от постъпила по делото молба-становище от председателя на Общински съвет Камено, същия е уведомил съда, че към настоящи момент са предприети действия по изменение, респ. отмяна на оспорената разпоредба на чл.18, ал.,1 т.7 от процесния Правилник. Към настоящия момент не се констатира по делото да са постъпили допълнителни доказателства, от които да се установи отмяната на тази норма, поради което съдът намира за необходимо на Общински съвет да бъде дадена допълнителна възможност в тази насока, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Общински съвет Камено, най-късно до следващото съдебно заседание да представи писмени доказателства посредством, които да се установи отмяната на чл.18, ал.1, т.17 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Камено и взаимодействието му с общинската администрация на мандат 2015-2019г.,

 

Отделно от това съдът КОНСТАТИРА частична непълнота на административната преписка, като в тази връзка установи, че по делото не са налични доказателства, които счита за относими и необходими за правилното решаване на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА Общински съвет Камено,  най-късно до следващото съдебно заседание да представи докладна записка на временната комисия, с която се внася  проекта за приемане на Правилника в Общински съвет Камено, както и протокол от заседанието на Общинския съвет, на което е взето решение да се създаде временна комисия за приемане на Правилника.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.03 от 11,10 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 Да се ИЗПРАТИ съобщение на Общински съвет Камено с дадените в днешното съдебно заседание указания.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.16часа.

         

          СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: