Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

  407          /09.03.2017 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на шестнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Драгнева  

Веселин Енчев

 

при секретар С.А. и прокурор Величка Костова

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХ дело № 94/2017 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по жалба от В.А.Б., чрез адвокат Ж.Х., против решение № 1933/19.12.2016  година по н.а.х.д. №5706/2016 година на  Районен съд – Бургас (РС), с което е потвърдено наказателно постановление  № 22-0000431/27.09.2016 година на началник областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Бургас (НП).

С НП, на В.А.Б. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.7б ал.4 от Закона за автомобилните превози (ЗАвтП) във връзка с чл.2 ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008 година (Наредбата), на основание чл.93 ал.1 т.1 от ЗАвтП, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500 лева.

В жалбата се твърди, че решението е неправилно, поради нарушаване на материалния закон, съществено нарушаване на съдопроизводствените правила и необоснованост. Излагат се възражения, че в НП като нарушена е посочена нормата на чл.76 ал.4 от ЗАвтП, а не чл.7б ал.4 от същия закон и това влияе на правото на защита на касатора. На следващо място в жалбата се заявява, че санкционираното лице не е извършвало обществен превоз, тъй като не е превозвач, по смисъла на закона, а е само водач на МПС. Излага аргументи за прилагане на чл.28 от ЗАНН.

Иска отмяна на решението и на НП.

Прокурорът пледира основателност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от съответна надлежна страна.

С НП, В.Б. е санкциониран за това, че на 15.09.2016 година, около 10:35 часа, в град Бургас по пътя за квартал „Горно Езерово“, местност „Капчето“ по посока на движение местността „Капчето“, управлява товарен автомобил марка „Мерцедес Актрос“, с регистрационен № ***, извършващ превоз на товари (фракция), за собствена сметка от кариера „Горно Езерово“ до село Равадиново, без карта за квалификация на водача.

            РС е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Правилно е ангажирана отговорността на касатора, а деянието не е маловажен случай, тъй като не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност от обичайните нарушения от същия вид.

            Решението е правилно.

            Неоснователни са изложените в касационната жалба възражения, че е допусната грешка при изписването на нарушената правна норма – изписването е коректно. Въпреки известната прилика в шрифта на посочената буква „б“ и цифрата „6“, от дължината и наклона на горния начален щрих при изписване на графичния знак може да бъде направен несъмнен извод, че наказващият орган е изписал нормата на чл. 7б (седем б), а не нормата на чл. 76 (седемдесет и шест) от закона.

Административнонаказателната  отговорност на Б., в качеството му на водач на МПС, е ангажирана правилно, тъй като в материалните норми на НП, отговорността е на водача на МПС, извършващ обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари, без да притежава необходимата карта за квалификация на водача.

            По делото пред РС е представено удостоверение за професионална компетентност за извършване на превоз на товари № 45-000625/11.04.2013 година (лист 7 от н.а.х.д.№ 5706/2016 година). Видно от същото, то служи като доказателство за придобито периодично обучение, в съответствие с изискванията на Наредбата и Директива 2003/59.

            Следва да се има предвид, че дори и да е преминал курс за периодично обучение и да е имал удостоверение за професионална компетентност за извършване на превоз на товари от 11.04.2013 година, това не освобождава касатора от задължението по чл.2 ал.1 от Наредбата, при извършване на конкретен превоз на товар с МПС, за управлението на което е необходима една от категориите посочени в разпоредбата, да притежава карта за квалификация на водача. Удостоверението за професионална компетентност за извършване на превоз на товари, удостоверява само периодичното обучение на водача и то служи като основание за издаване на карта за квалификация, но не замества същата, тъй като картата представлява самостоятелен документ, който се издава от министъра на транспорта или оправомощено от него лице.

Задължението за водача да притежава карта за квалификация към момента на осъществяване на всеки един превоз е императивно въведено, с цел да бъде възможно удостоверяване на придобитата от него професионална компетентност по нормативно предвиден ред. Законът изисква водачът да притежава такава карта, поради което правилно е ангажирана административно наказателната отговорност на Б. на основание чл. 93 ал.1 т.1 от ЗАвтПр, а не на основание чл.93 ал.2 от ЗАвтПр, която предвижда задължение за представяне на вече издаден документ.

Искането за квалифициране на установеното нарушение като „маловажен случай“ и прилагане на чл. 28 от ЗАНН е неоснователно, като се има предвид характера и естеството на охраняваните обществени отношения, свързани с превоз на пътници или товари и които като засягат сигурността на движението по пътищата. РС правилно е приел, че деянието не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност от обичайните нарушения от същия вид.

Не се установяват изложените в жалбата касационни основания, поради което обжалваното решение като постановено при съблюдаване на съдопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

По изложените съображения, на основание чл.221 ал.2 от АПК,  съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1933/19.12.2016  година по н.а.х.д. № 5706/2016 година на  Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: