О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№275                             15.02.2016 година                                            гр.Бургас

 

 

Административен съд Бургас                                                                                         VІІ състав

на петнадесети февруари                                                 две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 94 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по делото е образувано по постъпила искова молба на М.В.В., ЕГН-**********. С нея се иска образуване на досъдебно производство и завеждане на дело срещу Ареста на гр.Бургас за заплащане на обезщетение за нанесени му здравословни и морални щети.

С разпореждане № 297/14.01.2016г. съдът остави без движение исковата молба поради това, че не отговаря на изискванията на чл.151, т.3 от АПК и са дадени указания за представяне на документ за внесена държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Административен съд Бургас за образуваното производство, както и да се отстранят други посочени нередовност. С определението е указано, че при неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на констатираните нередовности в срок, исковата молба ще бъде оставена без разглеждане и производството прекратено. Указано е също на ищеца, че може да заяви с писмена молба до съда желание да ползва правна помощ по Закона за правната помощ, при необходимост и право на това.

Разпореждането е връчено лично на ищеца на 26.01.2016г., който не е отстранил нередовностите в дадения му срок и не е внесъл определената държавна такса.

Съгласно разпоредбата на чл.151, т.3 от АПК и чл.128, т.2 от ГПК, към исковата молба се прилага документ за внесена държавна такса и разноски, когато такива се дължат, като на основание чл.9а ал.1 от ЗОДОВ, вр. чл.2а от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, вр. чл.1, ал.2, вр. чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и чл.12, ал.3 от АПК, държавна такса в настоящето исково производство се дължи в размер на 10 лв.

Предвид разпоредбата на чл.158, ал.1 от АПК и чл.129, ал.2 от ГПК, когато исковата молба не отговаря на тези процесуални изисквания, тя се оставя без движение за поправяне на нередовностите в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Този законоустановен срок е преклузивен и неговото неизпълнение води до прекратяване на делото. В разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК и чл.129, ал.3 от ГПК е регламентирано, че ако нередовностите не бъдат отстранени в посочения по-горе срок исковата молба се връща.

Внасянето на държавна такса по сметка на Административен съд Бургас и представянето на документ за това по делото, е част от процесуалните предпоставки за редовност на исковата молба. В указания 7-дневен срок и към момента на постановяване на настоящия съдебен акт, по делото не са отстранени констатираните нередовности, поради което исковата молба следва да бъде оставена без разглеждане и да бъде върната на ищеца, а производството по делото да бъде прекратено.

На основание изложените съображения Административен съд Бургас, VІІ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ВРЪЩА исковата молба на искова молба на М.В.В., ЕГН-**********, с която се иска образуване на досъдебно производство и завеждане на дело срещу Ареста на гр.Бургас за заплащане на обезщетение за нанесени му здравословни и морални щети

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 94/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: