Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №1301

 

гр. Бургас, 09 юли  2014 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІІІ състав, в съдебно заседание на деветнадесети юни, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

   ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 94/2014 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Началник на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Бургас, против Решение №2390/28.11.2013 година, постановено по н.а.х.д. №2591 по описа за 2013 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е отменено наказателно постановление № 726/13/26.04.2013 г., издадено от Началник сектор ПП при ОД на МВР гр. Бургас, с което за нарушения на чл. 40, ал. 1 и чл. 123, ал. 1 , т. 1 от ЗДвП, за първото нарушение на основание чл. 183, ал. 2, т. 11 от ЗДвП, на Х.Н.Й. ***, е наложено административно наказание глоба, в размер на 20 лева, а за второто нарушение – на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП са му наложени административни наказания – глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец.

Касаторът иска отмяна на съдебното решение и потвърждаване на наказателното постановление. Счита, че първоинстанционният съд неправилно е приложил материалния закон. Като доказателство по делото представя и копие от протокол за пътнотранспортно произшествие № 1252795, съставен на 21.02.2013 г. от мл. автоконтрольор В. С.

В съдебно заседание касаторът  и ответникът по касационната жалба, редовно призовани, не се явяват и не изпращат представители.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас, счита, че касационната жалба  е основателна,  а решението на първата инстанция и обосновано и законосъобразно.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е частично основателна.

Районният съд правилно е установил релевантните за правилното разрешаване на спора, факти. Неправилно обаче е приложил материалния закон, като е приел, че при квалифициране на деянието, за което е наложено наказание на основание чл. 183, ал. 2 от ЗДвП, наказващият орган неправилно е посочил нарушената материалноправна норма.

По делото няма спор, че на 20.02.2013 г. в гр. Бургас на ул.„Фердинандова” е възникнало пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила, при което незначителна повреда е получил микробус „Форд”, с рег. № А 8050 А. Именно собственикът на последния е уведомил контролните органи за произшествието, тъй като другият участник в произшествието бил напуснал мястото. Последният е бил установен от контролните органи и е обяснил, че действително на мястото, указано в наказателното постановление е извършил маневра, като е излизал от паркинг на ул. „Фердинансова”, но не е усетил никакъв удар и затова е продължил пътя си. Посочил е, че по неговото превозно средство – лек автомобил „Форд”, с рег. № А 8195 ВА, няма никакви материални щети. Фактите, съобщени от санкционираното лице в хода на административнонаказателното производство са били потвърдени пред районния съд и от разпитания в качеството на свидетел П. Т. П., който се е намирал в колата, управлявана от Х.Й..

При тези факти първоинстанционният съд е преценил, че излизайки от паркинга на ул. „Фердинандова” водачът на лекия автомобил не е нарушил разпоредбата на чл. 40, така както е приел наказващият орган, а тази на чл. 44, ал. 1 от ЗДвП. Съдът е направил този извод, като е приел, че ударът между двете превозни средства е страничен и макар, че Й. се е движил назад, фактически не е осигурил достатъчно странично разстояние между неговото превозно средство и паркираното превозно средство.

Този извод на съда не може да бъде споделен, защото разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от ЗДвП регламентира задължение за водачите на насрещно движещи се превозни средства при извършване на маневра „разминаване”, каквато маневра в случая не е извършвана. Налице са достатъчно доказателства, че е извършена маневра „движение на заден ход”, тъй като посредством нея санкционираното лице е напускало паркинга. Именно при движението назад на автомобила, управляван от санкционираното лице е настъпило и съприкосновение с паркирания микробус. При извършването на тази маневра не е било изпълнено задължението на водача, да се убеди, че пътят зад превозното средство е свободен и че няма да създаде опасност или затруднения за останалите участници в движението. В резултат на което неизпълнение, е настъпило съприкосновение между маневриращия и паркирания автомобил, при което на първия е била причинена незначителна вреда.

Ето защо, съдът намира, че в тази си част наказателното постановление е издадено при правилно приложение на материалния закон, а като е приел обратното районният съд е постановил незаконосъобразен съдебен акт, който в тази част следва да бъде отменен.

Решението, в останалата част следва да бъде оставено в сила, тъй като наказващият орган не е ангажирал доказателства за осъществен субективен елемент от състава на нарушението по чл.175, ал. 1 , т. 1 от ЗДвП.

По изложените съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение №2390/28.11.2013 година, постановено по н.а.х.д. №2591 по описа за 2013 година на Районен съд гр. Бургас в частта, с която е отменено наказателно постановление № 726/13/26.04.2013 г., издадено от Началник сектор ПП при ОД на МВР гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 40, ал. 1 ЗДвП , на основание чл. 183, ал. 2, т. 11 от ЗДвП, на Х.Н.Й. ***, е наложено административно наказание глоба, в размер на 20 лева, И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 726/13/26.04.2013 г., издадено от Началник сектор ПП при ОД на МВР гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 40, ал. 1, на основание чл. 183, ал. 2, т. 11 от ЗДвП, на Х.Н.Й. ***, е наложено административно наказание глоба, в размер на 20 лева.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2390/28.11.2013 година, постановено по н.а.х.д. №2591 по описа за 2013 година на Районен съд гр. Бургас, в останалата му част.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                      

                                                       ЧЛЕНОВЕ: