Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер  875              15  април 2013 година                     град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ - ми състав, в публично  заседание на десети април,  две хиляди и  тринадесета година, в състав:                                               

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова                                                                       

Секретар Г.Д.

като разгледа докладваното от съдия  Златина Бъчварова                              

административно дело  номер  94  по описа за  2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на „Хелио-тур –с”АД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление – гр. Созопол, къмпинг „Каваци”, представлявано от Е.З.Б. против Заповед № 99-31156-РД-20-02-40/19.12.2012 година на началника на СГКК – Бургас, с която, на основание чл.91, ал.1 АПК е отменена Заповед №КД-14-02-2182/13.12.2012 година на началника на СГКК- Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралния регистър към одобрената със Заповед №РД-18-60/04.10.2007 година на Изпълнителния директор на АК и влязла в сила кадастрална карта на гр. Созопол, Община Созопол по отношение на ПИ с идентификатор 67800.54.119 като са заличени вписаните собственици- наследници на Е.П.Л. и е вписан като собственик „Хелио-тур-с”АД.

Жалбоподателят, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба. С доводи за незаконосъобразност, моли съда да я отмени. Не ангажира доказателства. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас, редовно уведомен не се явява, не се представлява и не е взел становище по жалбата. Представил е административната преписка.

Заинтересованата страна – С.А.Л., редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Моли съда да я отхвърли. Представил е писмен отговор. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

Заинтересованата страна- Я.А.Л., редовно уведомен, чрез процесуалните си представители, оспорва жалбата като неоснователна. Моли съда да я остави без уважение.

Заинтересованите страни Г.К.Г. и Е.К.С., редовно уведомени, чрез процесуалния си представител, оспорват жалбата като неоснователна. Молят съда да я отхвърли и да им присъди направените по делото разноски. Представили са писмен отговор.

Административен съд- Бургас, като взе предвид изложените в жалбата доводи, съобрази приложените писмени доказателства и закона, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.149, ал.1 АПК, от лице, което има правен интерес от оспорването на административния акт, съдържа предвидените в закона форма и реквизити, поради което е допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

От представените в преписката писмени доказателства се установява, че със Заповед №КД-14-02-2182 от 13.12.2012 година Началникът на СГКК – Бургас, по заявление №99-31146/19.11.2012 година на „Хелио – тур – с”АД, е одобрил изменение на кадастралния регистър към одобрената със Заповед №РД-18-60/04.10.2007 година на Изпълнителния директор на АК и влязла в сила кадастрална карта на гр. Созопол, Община Созопол, област Бургас, по отношение на имот с идентификатор 67800.54.119 като е заличил вписаните собственици- наследници на Е.П.Л., легитимирани като собственици с нотариален акт №42¸т.ІІІ, рег.№2713, дело №1153 от 08.09.1999 год.  на нотариус №250 на НК и е вписал като собственик „Хелио – тур- с”АД, съобразно влязлото в сила решение №15 от 21.06.2004 година по в.гр.д.№ 1414/2003 година по описа на Бургаски окръжен съд, вписано под №273, т.3, вх.рег.12445 от 13.11.2012 година на Служба по вписванията при Районен съд – Бургас/л.5 и 6 от делото/.

Тази заповед е била съобщена на заинтересованите страни, както следва: на С.А.Л.- на 08.01.2013 година /л.22 от делото/, на Я.А.Л. – на 28.12.2012 година/л.23 от делото/, на М.А.И./ майка на Г.К.Г. и Е.К.С./ - на 02.01.2013 година/л.24 от делото/ и на „Хелио – тур – с”АД – на 03.01.2013 година/л.25 от делото/.

На 18.12.2012 година, с вх.№94-34023, в Служба геодезия, картография и кадастър - Бургас е постъпило възражение от Я. ***, наследник на Е.П.Л., депозирано след получаване на съобщение по чл.26 АПК за започване на административно производство за изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта на гр. Созопол по отношение на поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 67800.54.119 във връзка с подаденото от „Хелио-тур-с”АД заявление, вх.№99-31146/19.11.2012 година. С така подаденото изявление Л. възразява срещу започналото административно производство и „неправилното отнемане на имота му от съдебната система”, тъй като това е наследствена земя от неговата майка. Сочи, че имотът му е възстановен от Поземлената комисия в гр. Созопол, в кадастралната карта на гр. Созопол /л.32-34 от делото/.

На 19.12.2012 година, предвид постъпилото възражение на Я.Л.,***, е издал оспорената Заповед №99-31146-РД-20-02-40, с която е отменил Заповед №КД-14-02-2182/13.12.2012 година, с която е одобрено изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта на гр. Созопол, по отношение на поземлен имот с идентификатор №67800.54.119. В мотивите на заповедта се сочи, че след като е съобразил доводите на подаденото възражение, е констатирал, че Заповед №КД-14-02-2182/13.12.2012 година е преждевременно и неправилно издадена, тъй като не е съставен акт за непълноти и грешки, съобразно чл.53 ЗКИР, което представлява съществено нарушение на процедурата по инициираната промяна.

Издаденият административен акт е с правно основание чл.91, ал.1 АПК.

Същият е незаконосъобразен по следните съображения:

Нормата на чл.91, ал.1 АПК сочи, че в 7-дневен срок, а когато органът е колективен - в 14-дневен срок, от получаване на жалбата или протеста административният орган може да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорения акт, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му, като уведоми за това заинтересованите страни. В конкретния случай не са налице предпоставките, за да може администратвният орган да упражни правото си на отзив.

Заповед №КД-14-02-2182 от 13.12.2012 година на Началника на СГКК е индивидуален административен акт, издаден в хипотезата на чл.54 ЗКИР. От момента на постановяването на административния акт, същият подлежи на контрол за законосъобразност само по съдебен ред. Следователно, административният орган няма правомощия, без да е сезиран с жалба или протест, в предвидените, в разпоредбата на чл.91, ал.1 от АПК срокове, да оттегля, отменя или изменя постановения вече акт. В настоящия случай, липсва жалба и произнасяне на органа в законния 7-седем дневен срок.

Подаденото от Л. възражение до административния орган не може да се третира като подадена жалба, предвид изложените в него доводи и аргументи. Както беше посочено по-горе, това възражение представлява становище по полученото уведомление по чл.26 от АПК във връзка с инициираното производство по промяна на кадастралния регистър.

За него са били налице две възможности -  или да обжалва Заповед №КД-14-02-2182/13.12.2012 година, за която е бил надлежно уведомен с известие за доставяне, получено на 28.12.2012 година, или да инициира производство за изменение на КККР след влизане в сила на заповедта като представи необходимите доказателства.

А за административния орган съществува процесуална възможност да оттегли заповедта  в образуваното по повод оспорването й съдебно административно производство по реда на чл.156 АПК.

Срещу Заповед №КД-14-02-2182/13.12.2012г. са постъпили и възражения, както следва: от Г.Г. и Е.С. – на 20.12.2012г. и от С.Л. – на 21.12.2012г., т.е. след издаване на отменителната процесна Заповед № 99-31156-РД-20-02-40/19.12.2012 година на началника на СГКК – Бургас, поради което не може да се приеме, че те са послужили като основание за упражняване правото на отзив.

Следователно, срещу отменената Заповед №КД-14-02-2182/13.12.2012г. не е депозирана надлежна жалба от която и да е от заинтересованите страни, т.е. липсва основание за издаване на процесната отменителна заповед.

При това положение, Заповед № 99-31146-РД-20-02-40/19.12.2012 година на Началника на СГКК – Бургас като издадена при липса на предвидените в закона материалноправни предпоставки е незаконосъобразна и следва да бъде отменена. В този смисъл е практиката на ВАС- Решение №15846 от 11.12.2012 година по адм.дело №11668/2012 година, ІІ отд. на ВАС.

При този изход на спора в полза на жалбоподателя следва да бъдат присъдени направените по делото разноски общо в размер на 200.00/двеста/, представляващи 50.00/петдесет/ лева – платена държавна такса и 150.00/сто и петдесет/ лева – адвокатско възнаграждение.

Предвид изхода на делото разноски на заинтересованите страни не се дължат.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.172, ал.2 АПК, Административен съд – Бургас, VІІІ-ми състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Заповед № 99-31146-РД-20-02-40/19.12.2012 година на Началника на СГКК – Бургас, с която е отменена Заповед №КД-14-02-2182/13.12.2012 година на Началника на СГКК – Бургас, с която е одобрено изменение на КР към КК на гр. Созопол, по отношение на поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 67800.54.119, като незаконосъобразна.

ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас да заплати на „Хелио-тур-с”АД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление – гр. Созопол, къмпинг „Каваци”, представлявано от Е.З.Б., разноски в размер на 200.00 лева.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                         СЪДИЯ: