ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 10.04.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На десети април                                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 94 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в  10,15 часа се явиха:

За жалбоподателяХелио Тур-с” АД – Созопол - редовно уведомен, се явява адв. С. с представено по делото пълномощно.

За ответника Началника на СГКК - гр. Бургас - редовно уведомен, представител не се явява.

Заинтересованата страна С.А.Л. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. К., с представено по  делото пълномощно.

Заинтересованата страна Г.К.Г. - редовно уведомена, се явява лично и с адв. К. с представено по делото пълномощно.

Заинтересованата страна Е.К.С. - редовно уведомена, се явява лично и с адв. К. с представено по делото пълномощно.

Заинтересованата  страна Я.А.Л. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. В. и адв. М., представят пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Хелио-турс-с” АД-гр. Созопол,  къмпинг „Каваци”, представлявано от Е.З.Б., против Заповед № 99-31146-РД-20-02-40/19.12.2012г. на Началника на СГКК – гр. Бургас, с която е отменена Заповед № КД-14-02-2182/13.12.2012 г. на началника на СГКК – гр. Бургас, с която е одобрено изменение на КР към КК на гр. Созопол, Община Созопол, Област Бургас, по отношение на Поземлен имот с идентификатор 67800.54.119.

 

Адв. С.: Поддържам жалбата. Считам, че неправилно административният орган сам е отменил Заповед № КД-14-02-2182/13.12.2012 г., тъй като противоречи на основни принципи в административния процес. Нашата жалба е допустима на процесуални основания. Няма как сам административният орган да отмени своя заповед, вместо да отнесе спорът пред съда.

Моля , да се приема административната преписка. Нямам други доказателствени искания. Да се  приключи събирането на доказателствата.

 

Адв. К.: Оспорваме изцяло жалбата. Същата е неоснователна. Административният орган има право по закон да измени своя заповед. Няма да соча други доказателства.

Моля, да се приключи събирането на доказателствата.

 

Адв. К.: Оспорвам жалбата. Същата е неоснователна. Поддържам становището, изразено в писмения отговор, приложен по делото.

Няма да соча доказателства и моля да се приключи събирането им.

 

Адв. М.: Оспорваме жалбата. Заповедта е правилна и  законосъобразна.

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По доказателствата, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. С.: Моля да уважите жалбата и отмените процесната заповед. Ще представя писмени бележки в указан от съда срок.

 

Адв. К.: Моля да оставите без уважение жалбата. Същата е неоснователна. В нея реално не се посочват доказателства за незаконосъобразност на процесната заповед. Самият административен орган има право при установяване на нарушение да отмени своя заповед. Нарушението на предходната заповед е съществено, поради неоткрита процедура, съгласно закона. Действията на административния орган са правилни.

Моля, да не уважавате жалбата.

 

Адв. К.: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение жалбата, предвид липсата на основания за това. Считам заповедта на началника на СГКК-Бургас за правилна и законосъобразна.

Моля, за решение в тази насока.

 

Адв. М.: Моля да оставите жалбата без уважение.

Ще представя писмени бележки.

 

СЪДЪТ предоставя петдневен срок на страните за писмени бележки.

 

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: