Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 955           Година 08.07.2011          Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХІІІ състав на девети юни две хиляди и единадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня ЕВТИМОВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.Лилия АЛЕКСАНДРОВА

                                                                              2.Даниела ДРАГНЕВА

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Станимир Христов

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 94 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от РКС „Черноморие”, гр.Бургас, ЕИК 000057371 срещу решение № 1726 от 18.11. 2010 г., постановено по н.а.х.д. № 3182 по описа за 2010г. на Районен съд гр.Бургас. Счита решението за незаконосъобразно поради нарушаване на материалния закон, съществено нарушаване на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание. С жалбата се прави искане да се отмени решението, с което е потвърдено издаденото наказателно постановление. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата и моли да бъде уважена.

Ответникът – Държавна комисия по стокови борси и тържища гр.София не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд е правилно и  законосъобразно.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е потвърдил наказателно постановление № 01873/13.07.2010г., издадено от председателя на ДКСБТ- гр.София, с което на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лева,  на основание чл. 65, ал. 2 от Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ), вр. чл.  3 ал.2 от ЗСБТ и чл. 83, ал. 1 от ЗАНН. При постановяване на решението си съдът е приел, че РКС „Черноморие”, като организатор на стоково тържище, за което е нужна регистрация по ЗСБТ е предоставил търговски складови площи на търговци за търговия на едро с налични храни при липса на надлежна регистрация, с оглед на което съгласно чл.65, ал.2 от ЗСБТ е административно отговорно за нарушението по чл.3, ал.2 от ЗСБТ. Съдът е приел, че предвид обществената опасност на административното нарушение, имуществената санкция е справедливо определена към средния предвиден в закона размер, с оглед на което е потвърдил наказателното постановление.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното реше ние с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на жалбоподателя са неоснователни.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, която е изключително подробно описана, възприема се и от настоящия съдебен състав и не следва да се преповтаря.

В оспореното наказателно постановление на касатора е вменено нарушение на разпоредбите на  чл.3, ал.2 от ЗСБТ, съгласно които лицата, осъществяващи дейност като стоково тържище следва да са регистрирани по реда и условията на ЗСБТ. Легалното определение за „стоково тържище” се съдържа в чл.3, ал.1 от с.з., съгласно който това „е място и инфраструктура за търговия на едро с налични храни и цветя, на което организаторът на тържище то предоставя търговски площи или други активи на продавачите на тържището”.

В конкретния случай от събраните в хода на производството доказателства безспорно се установява, че към 20.04.2010г. касатора е извършвал дейност като стоково тържище и е предоставял складови търговски площи на търговци за търговия на едро с налични хранителни стоки, без да е регистриран при условията и по реда на ЗСБТ, с което е осъществен фактическия състав на визираното в чл.65, ал.2 във вр. с чл.3, ал.2 от ЗСБТ административно нарушение. Изложените в касационната жалба твърдения, относно причините възпрепятстващи го да получи нужната регистрация, а именно - висяща процедура по приемането на ОУП за Община Бургас, както и че предвижданията за терена на РКС „Черноморие” са за смесена многофункционална зона, което ще позволи процедирането на ПУП за стоково тържище, съдът намира за ирелевантни към състава на установеното нарушение. Наличието на подадено заявление с вх.№ РД-09-1184/19.10.2007г. не променя фактите по отношение на установеното нарушение и не освобождава касатора от законово вмененото задължение да извършва дейност едва след като отговаря на условията предвидени в определения регистрационен режим, предвид което се обосновава изводът, че правилно е ангажирана неговата  административнонаказателна отговорност.

Неоснователно е и направеното искане, наказателното постановление да бъде отменено поради наличие на по-блогоприятен закон, на основание чл.3, ал.2 от ЗАНН.

Съгласно чл.3, ал.1 от ЗАНН, за всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му. Изключение от това правило налага ал.2 от същия текст, който предвижда, че ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. Наказателното постановление не е влязло в сила, предвид процедурата по обжалването му, но в случая не е налице хипотезата на чл.3, ал.2 от ЗАНН. Отговорността на касатора е ангажирана за нарушение по чл.3, ал.2 от ЗБСТ, на основание чл.65, ал.2 от същия закон, като тези две норми, не са променени, поради което не може да се твърди, че е налице по-блогоприятен за дееца закон. Действително в § 30 от ПЗР към ЗИД на ЗСБТ (ДВ бр.42/2011г., в сила от 03.06.2011.) е предвиден нов срок 6-месечен срок  в който лицата, които към влизането в сила на този закон не са регистрирани като стоково тържище или пазар на производителите и извършват търговия на едро с храни и цветя, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на закона, но с тази норма на тях им се предоставя допълнителна възможност, да преведат дейността си в съответствие със законовите изисквания. Нормата има действие от влизането и в сила за напред и не ги освобождава от административнонаказателна  отговорност за извършените до този момент нарушения на закона.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХІІІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

   ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1726 от 18.11.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 3182 по описа за 2010г. на Районен съд - Бургас.

   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

  

 

                               

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                2.