Р Е Ш Е Н И Е   

 

    /01.04.2009 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, в съдебно заседание на четвърти март, две хиляди и десета година,  в състав:

 

Председател: Атанас Вълков

      Членове: Лилия Александрова

  Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Желязко Георгиев, изслуша докладваното от съдия Веселин Енчев КНАХД № 94/2010 година.

 

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

С решение № 132/16.12.2009 година по НАХД № 428/2009 година на Районен съд – гр. Царево (РС) е потвърдено наказателно постановление № 284/10.07.2009 година (НП) на началник сектор ПП-КАТ на ОД – Бургас на МВР, с което на И.В.Д. ***, за нарушение на чл. 175 ал.1 т.3 предложение 2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), са наложени две административни наказания - „глоба” в размер на 200 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от шест месеца.

Недоволно от решението, наказаното лице обжалва същото пред Бургаски административен съд в рамките на настоящото касационно производство. Твърди, че решението на РС е постановено при несъобразяване със съществени процесуални нарушения, допуснати от административнонаказващия орган, при неизяснена фактическа обстановка и в нарушение на материалния закон.

Иска решението на РС да бъде отменено, като бъде постановено друго, с което да бъде отменено НП.

Ответната страна не изразява становище по жалбата.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура счита, че обжалваното решение е законосъобразно.

 Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в съответствие с чл.218 ал.1 от АПК, тя е неоснователна.

В оспореното решение РС е изследвал обективно обстоятелствата по установяване на административното нарушение и налагането на предвидените в закона санкции. Фактическата обстановка е изяснена правилно, а решението е мотивирано. Съдът е взел предвид всички съществени обстоятелства по делото, които са обсъдени в съвкупност.  В производството пред РС не са допуснати процесуални нарушения.

РС правилно е приел като неоснователно възражението на жалбоподателя, че не е извършил нарушението, за което е наказан. От доказателствата по делото, в това число и от първоначалното изявление на И.Д. – в жалбата до РС, се установява, че той е възприел подадения сигнал за спиране от полицейския служител. Сигналът е подаден с ръка, което е напълно допустимо, предвид разпоредбата на чл.170 ал.3 изречение трето от ЗДвП. Законът не поставя изискване към контролните органи за подаване на различни сигнали в различните части от денонощието. Спирането се извършва чрез подаване своевременно на ясен сигнал със стоп-палка, а от униформен полицай - и чрез подаване на сигнал само с ръка. Като допълнителна, незадължителна, равносилна алтернатива е предвидена и възможността през нощта сигналът за спиране  да бъде подаден и с описваща полукръг червена светлина. В този смисъл, съдът не намира незаконосъобразност в действията на полицейския служител, подал сигнала за спиране, като напълно споделя мотивите на РС в тази им част.

 За реализирането на адмиистративнонаказателната отговорност на Д. е ирелевантно обстоятелството, кога е възприел сигнала, преди или след като е подал мигач, за да завие, преди да достигне до полицейския автомобил. С неизпълнение на даденото разпореждане, жалбоподателят вече е осъществил състава на нарушението, за което е санкциониран.

Не е налице и твърдяното съществено процесуално нарушение – цитиране на друг (различен) АУАН в НП – поддържано от жалбоподателя и в касационното  производство. Копието от АУАН, предоставено на жалбоподателя, е без номер (лист 7 от НАХД № 428/2009 година), а отразения с печатни цифри отстрани номер „000546” (в горния десен ъгъл на акта) е номера на бланката, която се попълва с необходимите реквизити, за да се изготви акта. Видно от завереното копие на АУАН, представено от административнонаказващия орган (лист 11 от НАХД № 428/2009 година), номерът на акта е „284”, както коректно е посочено в НП и правилно установено от РС.

По изложените съображения, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

           

ОСТАВЯ В СИЛА  решение № 397/20.03.2009 година по НАХД № 512/2009 година на Районен съд – гр. Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: