ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 04.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти март                                                    две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

КНАХ   дело    номер   94     по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  11.05 часа се явиха:

За касатора – И.В.Д., редовно призован, се явява адвокат Б.

Ответникът по касационната жалба – Началник на Сектор ПП КАТ при ОД на МВР - Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Георгиев.

        

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ Б. – Нямам възражения да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпила е касационна жалба, с която се оспорва решение на Царевския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление издадено от ответника на касатора.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ Б. – Поддържам касационната жалба. Няма да соча други писмени доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ Б. – Моля във връзка с представените доводи и доказателства пред първоинстанционното съдебно производство и тези сочени като мотиви в настоящата жалба, което по недвусмислен начин е установено, че водача Д. е управлявал  моторното превозно средство посочено в жалбата и в акта на администативнонаказващия орган, като към фактите, по които административнонаказващия орган е извършил проверка и установил, че има нарушение от негова страна, не е доказано извършването на нарушението по безспорен начин. Предвид нашите твърдения, че той е управлявал превозното средство на този ден и час, които са посочени в акта, установи се, че той прави признания за това. Административнонаказващият орган не е констатирал самото нарушение и не е присъствал на място, нарушението е констатирано 4 дни след това. Единствено акцентирам към факта, че е допусната грешка в номерацията на акта, който е съставен и който е връчен. Този екземпляр, който е връчен на жалбоподателят е с един номер, а този, който е посочен в наказателното постановление е с друг номер, като в същото наказателното постановление е посочено нарушението, по което е образувано производството. Нямаме от наша страна осуетяване на проверка, тъй като по време на проверката, не се установи, че именно той е управлявал МПС-то. Това предполага опорочаване на административнонаказателната процедура, нарушено е правото му на защитата. Множеството факти приети от съда за установени, са базирани само на показанията на актосъставителя С. Предвид това моля да постановите решение, с което да отмените изцяло наказателното постановление № 284/10.07.2009 г. на Началник на сектор на ПП КАТ при ОД на МВР Бургас като неоснователно, недоказано и незаконосъобразно.

 

ПРОКУРОРЪТ – Намирам жалбата за неоснователна и като такава моля да бъде отхвърлена. Считам, че нарушението е безспорно доказано. А именно, че жалбоподателят не се е подчинил на подаден сигнал от униформен полицай. Моля да постановите решение, с което да потвърдите решението на първоинстанционния съд като правилно и законосъобразно.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: