ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 12.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На дванадесети юни                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 949 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „СЯРОВИ“, редовно призован, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, се представлява от гл.юк.Д. с пълномощно от днес.

 

 

ГЛ.ЮК.Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от ЕТ „Сярови“ против решение № 11/09.02.2018г. на директора на ТД на НАП Бургас - Т.П.К., с което старши публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас К.М.е оставила без уважение жалбата на жалбоподателя с вх.№ 1483/26.01.2018 г. и отказва да прекрати изтекла погасителна давност събирането на вземания, установени с Акт № 01-6500/24023 от 13.04.2011 г.

ГЛ.ЮК.Д.: Оспорвам жалбата. Няма да представям доказателства. Да се приеме преписката.

 

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

         ГЛ.ЮК.Д.: Моля да постанови решение, с което да се отхвърли жалбата като неоснователна и да се потвърди като правилно и законосъобразно оспореното решение. Решаващият орган - директорът на ТД на НАП - Бургас след като е съобразил и анализирал всички факти по делото, се е произнесъл съобразно разпоредбите, предвидени в чл. 171 от ДОПК.

Считаме, че в случая не е налице изтекъл срок от 5 години, за да се погаси по давност задължението, тъй като както е видно по преписката, същото действително е установено през 2011 година, но актът за установяване на публични вземания е издаден от Държавен фонд „Земеделие“ и е влязъл в сила на 11.01.2012 г., поради което считаме, че едва след тази дата това задължение е изискуемо, тъй като е  определено с този акт. То не се определя по силата на закон, за да отговори, както се твърди в жалбата, че се прекъсва давността с издаването на акта за публични вземания. Поради това считаме, че едва от 01.01.2013 година започва да тече този 5-годишен давностен срок и който към момента на образуване на изпълнителното дело не е изтекъл и съответно давността не е изтекла. Моля за решение в тази насока.

Моля да присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: