ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 31.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На тридесет и първи май                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно  дело номер 948 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 11:20 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Планета инвестмънт груп“ АД, редовно и своевременно призован, се представлява от адвокат Б., редовно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Несебър, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Н., редовно упълномощена.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. Б.: Моля да ми дадете възможност да представя писмо, което е подадено от дружеството-жалбоподател до ответната страна и същата е уведомена за отсъствието на представляващия дружеството от страната от 15-30.03.2018 г., в който период Община Несебър е предприела действия по уведомяване на заинтересованото лице, като общината се е позовала на разпоредбата на §4 от ДР на ЗУТ и е изпратено съобщение по куриерска фирма „Спиди“. От извършена справка в куриерската фирма е видно, че е извършено едно единствено посещение сутринта на първия ден, на който Община Несебър е уведомена, че моят доверител отсъства от страната. В този смисъл считам, че Община Несебър не е положила грижа за намиране на адресата на действителния адрес, като след това, на следващия ден е предприела действия с разлепването на заповедта с ясното съзнание, че на обекта няма никой и представителят на дружеството отсъства. Няма редовно уведомяване с оглед практиката на Община Несебър и с оглед изменението на разпоредбата на чл. 47 ГПК, която намира приложение в случая, Ви моля да приемете, че моят доверител не е уведомен редовно, като Община Несебър е уведомена за отсъствието на управителя на дружеството от 15-30 число на месец март, който е бил извън страната.

            ЮРИСКОНСУЛТ Н.: По отношение на възражението за неспазване на процедурата по уведомяването, направено от представителя на жалбоподателя, считам, че Община Несебър е спазила процедурата по уведомяване. Ние не разполагаме с такова писмо. Изпратена е заповедта на седалището на фирмата. Предприели сме допълнителни действия, които са с цел запазване правата на дружеството и то да бъде надлежно уведомено за издадената заповед. Предоставям на преценката на съда по направеното искане.

 

          Съдът след като изслуша страните в днешно съдебно заседание относно дължимата проверка преди даване ход на делото за разглеждане допустимостта на жалбата, приема за установено следното:

Предмет на жалбата на „Планета инвестмънт груп“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 357, представлявано от Венелина Думанова, е Заповед № 428/13.03.2018 г., издадена от кмета на Община Несебър. Видно от данните по делото, оспорената заповед е изпратена за съобщаване на заинтересованата страна, в случая жалбоподателят по делото, с куриерска фирма „Спиди“ на 14.03.2018 г., като от отразеното към товарителницата става ясно, че на 15.03.2018 г. пратката е неуспешно връчена, поради отказ от получаване на същата. След връщане на пратката на Община Несебър, видно от протокол от 16.03.2018 г. и с оглед разпоредбата на §4, ал. 2, изр. 2 от ДР на ЗУТ, с писмо изх. № Н2-КС -1212-008/13.03.2018 г. на Началник отдел „Контрол върху строителството“ се пристъпва към съобщаване на текста на административния акт чрез залепване на обекта. От представената служебна бележка на същата дата, подписана от две длъжностни лица – гл. специалист отдел „КС“ при Община Несебър и специалист отдел „КС“ при Община Несебър става ясно, че съобщаването е извършено чрез залепване върху фасадата на строеж: „Ограда“, находяща се в поземлени имоти с идентификатори 51500.505.165 и в част от улици – 51500.505.329 и 51500.50.5.340 по КК на гр. Несебър, Община Несебър, област Бургас. Видно от представената разписка за куриерска услуга, жалбата на „Планета инвестмънт груп“ АД срещу заповедта на кмета на Община Несебър, е изпратена на 02.04.2018 г., в 17,24 часа. С оглед на всичко изложено, съдът счита, че жалбата на „Планета инвестмънт груп“ АД е процесуално недопустима, с оглед разпоредбата на чл. 159, т. 5 от АПК .

          Съгласно разпоредбата на §4, ал. 2, изр. 2 от ДР на ЗУТ, когато в този закон и в актовете по неговото прилагане не се предвижда изрично, че съобщаването се извършва по реда на АПК, то същото се извършва чрез отправяне на писмено съобщение до заинтересованите лица. В случаите, когато адресът на някой от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се залепва на жилището или на недвижимия имот, за който се отнася или се поставя на таблото за обявления на страницата на общината или на интернет страницата на съответния орган. В ЗУТ не е предвидено изрично съобщаване на актовете, с които приключва производството по реда на чл. 225, а по реда на АПК. Процесната оспорена заповед е издадена на основание чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ вр. с чл. 225, ал. 2, т. 1 и 6 от ЗУТ и касае премахване на незаконен строеж – „ограда“, изграждаща се по източната и южната част на поземления имот с идентификатор 51500.505.165 по кадастъра на гр. Несебър. При това положение за съобщаването на административния акт намира приложение §4, ал. 2, изр. 1 от ДР на ЗУТ. От представеното по делото доказателство е видно, че е изпратена заповед до жалбоподателя на адреса, който е посочен като седалище и адрес на управление по ТР. Изпратеното писмо е върнато с отметка, че лицето отказва да получи – т.е., връчено е при отказ. Проведена е и допълнителната процедура по съобщаването на заповедта на същия адресат чрез залепване на обекта, предмет на оспорената заповед, което е надлежно удостоверено по смисъла на предл. 3, ал. 2, §4 от ДР на ЗУТ. При това положение, възражението на процесуалния представител на жалбоподателя за нередовно връчване на административния акт, е неоснователно. Настоящият състав счита за неоснователно и възражението, че през периода 15.03-30.03. 2018 г., тъй като управителят на дружеството е извън страната, то всяко връчване на книжа, включително и на оспорената заповед се явява нередовна още повече, че за това е уведомена ответната страна. Касае се за връчване на юридическо лице, което става по седалището и адреса на фирмата, като законът не изисква книжата да се получават лично от управителя на дружеството, а това става чрез съответните длъжностни лица, които са упълномощени да получават тези книжа. С оглед всичко изложено, съдът счита, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.


Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Планета инвестмънт груп“ АД със седалище и адрес на управление:  гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 357, представлявано от Венелина Думанова против Заповед № 428/13.03.2018 г., издадена от кмета на Община Несебър.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 948/2018 г. по описа на Административен съд – Бургас.

          Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:37 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: