ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 26.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На двадесет и шести април                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно  дело номер 948 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 13:59 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Планета инвестмънт груп“ АД, нередовно  призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Несебър, нередовно призован, се представлява от ст. експерт Д.Н., редовно упълномощена.

 

Съдът ДОКЛАДВА писмена молба от процесуалния представител на жалбоподателя, който прави възражение относно нередовното призоваване на жалбоподателя за днешно съдебно заседание, а именно неспазване на срока по чл. 56, ал. 3 ГПК във връзка с чл. 144 АПК.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Предоставям на преценката на съда.

Относно призоваването на административния орган не правим възражение за неговото нередовно призоваване.

 

Съдът счита, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешно съдебно заседание. Видно от отразеното в призовката за днешно съдебно заседание на жалбоподателя същата е връчена на 20.04.2018 г. При това положение не е спазен срокът по чл. 56, ал. 3 от ГПК, който изисква призоваването за съдебно заседание да се извърши най-късно една седмица преди заседанието.

При извършена проверка, съдът констатира, че с депозирания писмен отговор, административният орган е направил възражение относно процесуалната недопустимост на жалбата по смисъла на чл. 159, т. 5 от АПК, тъй като жалбата е подадена извън законовия срок.

Към момента становище по така направеното възражение от ответника не е изразено от жалбоподателя, поради което съдът счита, че следва да се даде възможност на жалбоподателя да вземе становище по направеното от административния орган възражение за наличието на процесуална недопустимост на жалбата по смисъла на чл. 159, т. 5 от АПК.

          С оглед на изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 31.05.2018 г. от 11.00 часа, която дата и час са съобщени на процесуалния представител на ответника.

Да се призове жалбоподателят, като на същия се изпрати съобщение с дадените указания да вземе становище по направеното възражение от ответника досежно процесуалната недопустимост на жалбата по смисъла на чл. 159, т. 5 от АПК, като представи доказателства относно спазване на законовия преклузивен срок за подаване на жалбата срещу оспорения по настоящото производство административен акт.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14:06 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: