ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,18.07.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети юли                            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 948 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателката М.Д. не се явява, редовно уведомена.

За ответника- Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас се явява юрисконсулт М..

 

Юрисконсулт М.- Моля да бъде даден ход на делото и едновременно с това да бъде конституиран като ответник кметът на гр. Бургас, защото съгласно нормите на ДОПК като страна се конституира съответния решаващ орган, а в случая решаващ орган е кметът, тъй като той се е произнесъл с решение по АПВ. Приложил съм пълномощно и от кмета и доколкото съм надлежно упълномощен него, заявявам, че той е редовно призован. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на пълномощника на ответната страна и като взе предвид, че предмет на оспорване е решение по жалба срещу АПВ, издадено от кмета на община Бургас

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА кмета на Община Бургас като ответник в производството.

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от М.М.Д. против Решение № 874/02.04.2014г. издадено от кмета на Община Бургас, с което е потвърден акт за прихващане или възстановяване № 94-01-1567/20.12.2012 г., издаден от главен експерт в дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от жалбоподателката с приложени към нея писмени доказателства, както и представени писмени бележки.

 

Юрисконсулт М.- Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства по опис на л.6 от делото, както и приложените към молбата на М.Д. с вх.№5056/02.07.2014г. три броя приходни квитанции, копие от вносна бележка, пощенски запис – 4 листа, приложени са удостоверение за раждане и кръщелно свидетелство.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

 

Юрисконсулт М.- Моля да потвърдите обжалвания акт, по съображенията, изложени в решението на административната инстанция и които съображения и мотиви вече бяха напълно споделени от Административен съд Бургас по абсолютно идентично дело, чийто номер е 942/2014г. В заключение само ще добавя, че са неоснователни претенциите за възстановяване на суми от 2006г., в каквато насока са и приложените доказателства, тъй като актът е издаден 2012 г., а към този период 2006 г. е извън преклузивния петгодишен срок. Моля и за възнаграждение за юрисконсулт.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: