ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 11.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На единадесети юни                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 948 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 15,30 часа се явиха:

Жалбоподателят Национална спортна академия „Васил Левски” С. - редовно призован, се представлява от адв. Д..

Ответникът началник Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас - редовно призован, се представлява от адв.В..

Заинтересованата страна А.С.Р. - редовно призован, не се явява, не се представлява.

Заинтересованата страна С.С.Ч. - редовно призована, не се явява, не се представлява.

Заинтересованата страна Община Несебър - редовно призована, не се представлява.

         Явява се вещо лице инж.Д.С..

 

         СТРАНИТЕ:Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице  с установена самоличност.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението.

 

         Адв. Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         Адв. В.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице  инж.С..

         ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице  определения депозит./РКО 50 лв. на 11.06.2013г./

 

         Адв. Д.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Адв. В.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Предвид изявленията на страните, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         Адв. Д.: Уважаеми г-н Съдия,  от името на доверителя ми, моля, да уважите жалбата по съображенията изложени в нея.

         В настоящото производство се доказа по безспорен и категоричен начин, че Държавата е собственик на имоти, които са засегнати от изменението на кадастралната карта и по тази причина има качеството на заинтересована  страна и като страна по изменение на кадастралната карта и всяко едно изменение следва да й бъде съобщавано. Ето защо считам, че заповедта е незаконосъобразна, затова, че според началника на СГКК Държавата няма качество на заинтересована страна и се отказват процедури по уведомяване за изменения по кадастралната карта от СГКК. Считам, че в случая е безспорно и обстоятелството, че въведените със заповедта имоти на заинтересованото лице Р. съвпадат с имотите, за които Държавата е призната за собственик. Това се потвърждава от заключението на вещото лице, прието в днешното съдебно заседание.

         Моля за присъждане на съдебно-деловодните разноски.

 

         Адв. В.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да постановите съдебен акт, с който да прекратите производството като образувано по недопустима жалба. В случая жалбоподателят не е заинтересовано лице по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на ЗКИР, тъй като в КР към КК не е вписан като собственик нито като носител на ограничено вещно право върху имота предмет на изменението, който всъщност е кадастралният обект по повод на който е издадена оспорената заповед. Последният касае ПИ с идентификатор 51500.510.82, чийто собственик в КР е Община Несебър. В този имот е извършено изменението, в него е въведен новият имот с кадастрален № 51500.510.129, поради което, тъй като не се засягат права и интереси на жалбоподателя, считаме, че оспорената заповед е влязла в сила   и не подлежи на атакуване, поради липса на качество на заинтересовано лице на жалбоподателя.

         Второ, оспореният административен акт считаме за правилен и законосъобразен и ако не уважите нашето възражение и не прекратите делото, моля, да  отхвърлите жалбата като неоснователна. Проведената административна процедура е законосъобразна. Видно от доказателствата по административната преписка, приложена по делото, както и от двете експертизи не се установява да се засягат имоти, които по безспорен начин да са собствени на жалбоподателя и да са засегнати негови права и законни интереси.

         Моля да присъдите разноските на административния орган.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: