О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                        29.05.2012г.        град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, трети състав, на двадесет и девети май през две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Съдия: Чавдар Димитров

 

като разгледа адм.д. №947 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по жалба, на “Трявна дъб” ЕООД с ЕИК 102825543, със седалище гр. *** с управител “А.А.Н.” с ЕГН ********** против Акт за установяване на задължение по декларация №1211-05/28.09.2011г. на орган по приходите при община Поморие.

Съгласно чл. 4, ал. 1 ЗМДТ установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършва от служители на общинската администрация по реда на ДОПК, а обжалването на свързаните с тях актове се осъществява по същия ред. Според чл.4, ал.5 ЗМДТ кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 ДОПК, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален директор на НАП. В чл. 144, ал. 1 ДОПК е посочено, че по реда за обжалване на ревизионен акт се обжалват и другите актове, издавани от органи по приходите. В чл. 152, ал. 1 и 2 ДОПК е предвидено задължително обжалване на ревизионния акт по административен ред, като решаващият орган е директорът на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението", в конкретния случай - кметът на общината, който действа като такъв по силата на  чл. 4, ал. 5 ЗМДТ.

В жалбата по настоящото дело и данните от приложената преписка се установява обстоятелството, че жалбоподателят е оспорил Акт за установяване на задължение по декларация №1211-05/28.09.2011г. на орган по приходите при община Поморие, съобразно разпоредбата на чл.152, ал.1 и 2 ДОПК със своя жалба вх.№ 53/00/203/07.02.2012г. пред грешно указания му в самия акт “началник отдел МДТ”, като последният орган е оставил жалбата без разглеждане като просрочена. Действително в Самия акт погрешно е посочен 7-дневен срок за обжалване, считано от датата на връчването му на заинтересованата страна, вместо 14-дневния такъв по чл.152, ал.1 ДОПК, но последният също е бил пропуснат видно от приложена по делото обратна разписка, според която актът е връчен по надлежния ред, уреден с разпоредбата на чл.33 ДОПК на 30.09.2011г. на адреса на седалището на дружеството.

В действителност, актът с който е оставена жалба вх.№ 53/00/203/07.02.2012г. е нищожен, тъй като е постановен от некомпетентен за я разгледа орган, изпълнил неправилно функциите на Кмет на Община Поморие, вместо да изпрати на последния жалбата, поради което настоящият съдебен състав приема, че липсва започнало и надлежно проведено, респ. надлежно прекратено производство по обжалване на Акт за установяване на задължение по декларация №1211-05/28.09.2011г. на орган по приходите при община Поморие по административен ред от комепетентния адм. орган – кмет на Община Поморие, което се явява задължителна предпоставка за оспорване на акта по съдебен ред, поради което производството пред административен съд следва да бъде прекратено, а преписката да бъде изпратена на Кмета на община Поморие за произнасяне по така депозираните жалби против Акт за установяване на задължение по декларация №1211-05/28.09.2011г. на орган по приходите при община Поморие, в качеството му на орган по чл.4, ал.5 ЗМДТ, вр. чл.152, ал.1 и 2 ДОПК.

            При така установените факти съдът намира, че са налице условията на АПК за прекратяване на съдебното производство по адм.дело №947/2012г. поради обстоятелството, че Актът не подлежи на оспорване, преди произнасяне на компетентния орган /кмета на общината/ по съществото на спора, респ. преди постановяване на отказ да се произнесе, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

            По изложените съображения и на основание чл.130, ал.4 и чл.159, т.1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 3512/27.04.2012г. на “Трявна дъб” ЕООД с ЕИК 102825543, със седалище гр. *** с управител “А.А.Н.” с ЕГН ********** против Акт за установяване на задължение по декларация №1211-05/28.09.2011г. на орган по приходите при община Поморие.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д №947/2012г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ИЗПРАЩА преписката по делото на Кмета на Община Поморие за произнасяне по жалбите на “Трявна дъб” ЕООД с ЕИК 102825543, със седалище гр. *** с управител “А. А.Н.” с ЕГН ********** против Акт за установяване на задължение по декларация №1211-05/28.09.2011г. на орган по приходите при община Поморие, по реда на глава осемнадесета от ДОПК.

 

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и органа, на който преписката по делото се изпраща.

 

                                                        СЪДИЯ: