ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 24.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и четвърти септември          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 946 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13,45 часа се явиха:

Жалбоподателят „Аклади” ООД-редовно призован, не се явява, не се представлява.

Ответникът Началник на РДНСК Югоизточен район-редовно призован, се представлява от юк. Д. – представя пълномощно.

 

Юк. Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Аклади” ООД против заповед на началника на РДНСК, с която е наредено премахването на незаконен строеж „стълба”.

 

Юк. Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Да се приеме административната преписка. По основание на направеното доказателствено искане за съдебно-техническа експертиза, не възразявам с изключение на втората част от последния въпрос, тъй като считам, че е правен.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка  по делото, съгласно описа на л. 2 и 3 от делото.

 

         По направеното искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, съдът констатира следното: първият подвъпрос от искането, дали стълбата представлява строеж по смисъла на ЗУТ и в каква категория попада, е въпрос от компетентността на съда. Такъв въпрос е и последния подвъпрос от поставените задачи, а именно кой е органът, който следва да издаде разрешение за строеж.

         Съдът счита, че на тези въпроси не следва да отговаря специалист, тъй като неговите познания са достатъчни в тази насока.

         Съдът счита, че е основателно искането за допускане на съдебно-техническа експертиза в частта, относно това в кой имот е разположена стълбата и има ли издадено разрешение за строеж за нея.

         Затова Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със следната задача: вещото лице да отговори в кой имот е разположен обекта, описан в оспорената заповед, кой е собственик на поземления имот, има ли издадено разрешение за строеж за изпълняването на тази стълба.

НАЗНАЧАВА вещо лице инж. Д.С.С.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 250 лева, вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         Вещото лице да започне изпълнението на задачата, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.12.2013 година от 13,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: