ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 24.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти септември            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 945 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Аклади” ООД, редовно призован,  представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Началник  на РДНСК-Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Р., редовно уведомена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице Р., което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

С.С.Р. - 62 години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Представила съм писмено заключение със скица към него, които поддържам.

При изготвяне на заключението извърших справка в Службата по кадастъра Бургас, за което прилагам копие от кадастралния план. В случая процесната стълба е изградена в имот с идентификатор 81178.8.141 на границата с имот 81178.8.153. Посетих Службата по кадастъра, тъй като по делото нямаше приложена скица, а имаше само схема на плажа, затова и извърших тази справка.

В службата по Кадастъра не се намериха данни на чие име е записан имот 81178.8.153., който граничи с плажа. Няма данни за собственост. 

По схемата от делото на стр.11 имота където е разположен строежа се води морски плаж „Черноморец –юг”.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 150 лева, платими от внесения депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите заповедта на Началника на РДНСК-Югоизточен район. От събраните по делото доказателства безспорно се установява, че процесният строеж е незаконен и следва да бъде премахнат. Тази „масивна стълба” е трайно прикрепена към земята и в тази връзка е строеж по смисъла на т. 38 на § 5 от ПЗР на ЗУТ. Неоснователни са доводите на жалбоподателя за допуснати процесуални нарушения, тъй като началото на административното производство съвпада с постановяване на констативен акт, а именно 12.11.2012 година, която дата е преди влизането на изменението и допълнението на ЗУТ на 26.11.2012 година.  В тази връзка съгласно разпоредбата на § 126 от ЗИД на ЗУТ започнатите производства се довършват по стария ред, поради което Началника на РДНСК-Югоизточен район е действал в своите правомощия и компетенция. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: