ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 11.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети юни                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 945 по описа за 2013 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Аклади” ООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Началник  на РДНСК-Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Аклади”ООД  против Заповед № РД-02-ЮИР-7/19.02.2013година на Началника на РДНСК-Югоизточен район, с която е наредено премахване на  „Масивна стълба № 2 по схема”, находящ се на територията на морски плащ „Черноморец-юг”, изградена до границата на ПИ 81178.8.151, местност „Аклади” пред хотелски к-с „Свети Никола”.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете като доказателство представената административна преписка.

Представям и моля да приемете като доказателство по делото и становище от жалбоподателя във връзка писмо изх.№ ОС 551-01/229/16.08.2012година на РДНСК, от което е видно, че същия се легитимира като извършител на незаконното строителство.

По направеното искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, моля същото да бъде оставено без уважение и не бъде допускана, тъй като поставения въпрос е правен и е от компетенцията на съда. Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата,  административната преписка и в днешното съдебно заседание  преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на следните въпроси: 1.Посочената в процесната заповед масивна стълба по какъв начин и с какви материали е изградена?;   2.има ли издадено за нея разрешение за строеж ?; 3.В кой имот е  изградена стълбата?.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 150 лева, платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването по сметка на Административен съд - Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза С. Р., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.09.2013 г.  от  10.20часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: