ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 19.06.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети юни                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 944 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

жалбоподателяt П.М.У., редовно призована, се явява лично и с адв. К., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на ТП на НОИ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Ч., с представено по делото пълномощно от днес.

За заинтересованата страна – „Порт Флот Бургас“ ЕООД, редовно призован, се явява адв. В., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от П.М.У. против решение № 1040-02-21/26.03.2018 г. на директора на ТП на НОИ гр. Бургас, с което е потвърдено разпореждане № 51040215/13.02.2018 г. на длъжностно лице при ТП на НОИ гр. Бургас, с което на основание чл. 60, ал. 1 КСО декларираната от наследник на пострадалия злополука с вх. № 5101-02-15/01.02.2018 г. не е приета за трудова.

 

адв. К.: Поддържам жалбата. Моля с оглед установяване на относимо по предмета на жалбата обстоятелство, а именно че това е бил пътят, откъдето не само пострадалият, но и всички негови колеги от „Порт Флот Бургас“ ЕООД и Пристанището, работещи там, преминават по най-краткия път до паркинга, намиращ се в района на бившата Стара фрегата, да допуснете до разпит един свидетел, който чака пред залата за установяване на това обстоятелство. Считам, че то е относимо към предмета на жалбата. Нямам други доказателствени искания на този етап с оглед данните по делото.

 

ЮК.Ч.: Оспорвам жалбата. Представили сме административната преписка. Моля да я приемете като доказателство. Няма да представям други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Считам, че може да се допусне свидетелят.

 

Адв. В.: Уважаеми г-н съдия, оспорвам жалбата. В днешно съдебно заседание представям извадка от „Морска администрация“ – Бургас, видно от която на 30.11.2017 г. в 20:00 часа всички пристанища са били затворени за маневриране поради силен вятър. Тези обстоятелства са се променили и пристанищата са били отворени за маневриране на 01.12.2017 г. към 11:26 часа. Тази извадка представям с оглед установяване на обстоятелството, че поради влошените метеорологични условия на пострадалия не са възлагани задачи за времето му на разположение, тъй като на практика всички маневри в пристанището са били забранени. Освен това моля да бъдат допуснати до разпит двама свидетели, които обаче нямах възможност да доведа за днешно съдебно заседание в случай, че ги допуснете, с чиито показания желаем да установим как е установеният ред за напускане на работното място, спазването на този ред от служителите на „Порт Флот Бургас“ ЕООД, също така и свеждането на издадената от работодателя „Порт Флот Бургас“ ЕООД заповед, с която е установен маршрутът и редът за напускане на работното място. Освен това, видно от представената административна преписка, от Прокуратурата е поискано копие на протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта на пострадалия, като с оглед обстоятелството, че разследването не е приключило не е разрешено разгласяване на материалите по разследването. Подобна информация би била от значение в хода на настоящето дело, поради което моля протоколът, който споменах по-горе, да бъде изискан от Окръжна прокуратура Бургас.

 

АДВ.К.: Моля да не уважавате направените от процесуалния представител на „Порт Флот Бургас“ ЕООД искания по следните съображения:

На първо място относно разпита на двама работници или служители на „Порт Флот Бургас“ ЕООД, които естествено са в зависимост от своя работодател и ще депозират показания, които са в изгода на работодателя. Въпросът е преди всичко принципен. Откъде тези двама служители влизат, излизат, напускат или пристигат на работа е без значение за тях самите, тъй като предметът на делото не е за тези двама или за техни колеги.

На второ място в хода на административното обследване на случая, извършено от комисията, изградена в ТП на НОИ – Бургас, беше установено както обстоятелството къде се намира паркингът, къде се намира автомобилът, за това има писмени доказателства и комисията го е приела за установено.  Що се отнася до това със свидетелски показания да се установява как била сведена заповедта на директора на „Порт Флот Бургас“ ЕООД, обърнете внимание от 2009 г. е тази заповед, кой може да каже дали изобщо е била сведена до знанието на пострадалия. И второ има си ред, ако се обявява един вътрешноведомствен акт там хората, които касае или засяга, се подписват на заповедта. Със свидетелски показания по-ненадежден начин за установяване няма. По тези съображения Ви моля да оставите без уважение искането на адв. В..

Що се отнася до представената в днешно съдебно заседание разпечатка ние не спорим, че пристанището е било затворено и сега научавам, че е било отворено по обяд на следващия ден. Големият въпрос е друг. Това означава ли, че ако бъде затворено Пристанището се отменят със задна дата или от този момент нататък дежурствата и дежурствата на разположение, защото има друг ред.

 

Съдът с оглед заявените от страните доказателствени искания по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

По повод формулираното от адв. К. доказателствено искане за допускане до разпит на свидетел, който да установи факти и обстоятелства относно начина, по който се минава по път, за който се твърди, че е минал пострадалият съдът намира така формулираното искане за допустимо и относимо към предмета на спора.

По аналогичен начин съдът счита за допустимо и относимо към предмета на спора доказателственото искане на адв. В. за разпит на двама свидетели, които с оглед направеното изявление в голямата си част ще удостоверяват идентични факти и обстоятелства, на тези чиито установяване цели адв. К. с поискания от него свидетел. С оглед на това и с цел спазване правилата по аналогичен начин на страните съдът счита за нужно да допусне един свидетел и по искане на адв. В..

По повод искането за служебно изискване от Окръжна прокуратура Бургас на протокол от изготвена по дп химическа експертиза съдът намира същото за относимо към предмета на спора.

 По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

допуска до разпит водения в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя свидетел.

допуска до разпит в условията на довеждане за следващо съдебно заседание поискания от заинтересованата страна свидетел.

да се изиска от Окръжна прокуратура Бургас представяне на протокол от изготвена химическа експертиза по дп №1178/2017 г. по описа на Първо РУ-Бургас (ДП № 698/2017 г. по описа на Окръжна прокуратура Бургас).

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на водения свидетел, на когото СНЕМА самоличност, както следва:

 

А.Х.А. - на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА АДВ. К.:

 

въпрос: Кажете на съда познавахте ли Я.У. и в какви отношения бяхте с него?

 

отговор: Познавам го повече от 20 години, близки приятели сме. Ходехме по разни мероприятия заедно и понякога се налагаше да го чакам като излиза от работа, за да отидем някъде по наши работи. Аз ходех до Пристанището да го чакам, понякога съм го чакал на входа, но в повечето случаи, понеже той ми казваше, че е паркирал колата на паркинга на едно заведение, там сме се черпили. Причината била, че е синя зона през по-голямата част от времето. Казваше най-добре там до колата да се чакаме и аз ходех до паркинга да го чакам. Някъде към 20:00 часа се срещахме и продължавахме.

 

въпрос: Вие всъщност от разговор с Я. ли сте установили този паркинг, където си е паркирал колата той?

 

отговор: Аз понякога и без негово участие съм ходил там и съм виждал, че там много коли паркират. Аз също съм паркирал там. Виждал съм, че оттам минават хората.

 

въпрос: Имало ли е случай да знаете откъде минават работещите в Пристанището като най-кратък път?

 

отговор: Да Ви кажа честно не съм запознат с реда на Пристанището, не съм работил там. Виждал съм, че по кея се разхождат хора и минават оттам за по-напряко ли, не знам.

 

Адв. К.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Юк. Ч.: Когато чакахте г-н У. там може ли да опишете какъв точно е този път до паркинга? Какво представлява този път?

 

Свидетелят: Има там една мрежа с колчета – ограда, към края на оградата има място за минаване, откъдето може да мине човек.

 

Юк. Ч.: Какво представлява това място? Можете ли да го опишете?

 

Свидетелят: Усукана тел. Визуално знам как изглежда, но не мога точно да отговоря и обясня какво представлява този път.

 

Юк. Ч.:  Този паркинг има видимост към Пристанището. Може да сте видели откъде минава, какво представлява пътят?

 

Свидетелят: Към края на оградата има нещо като тел, парче от мрежа ли е какво е и там може да се прескача, да се минава.

 

Юк. Ч.:  Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Адв. В.: Това не е вход в оградата, а място, през което може да се премине, ли?

 

Свидетелят: Да може да се минава, не е врата.

 

Адв. В.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля освободи същия.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.10.2018 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: