ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,15.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На петнадесети октомври                           две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 944 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Д.Д.Д., Д.Ж.Ж., Н.И.Ж., Ж.Н.Н. и А.Д.В., редовно призовани, не се явяват. За всички жалбоподатели се явява представител по пълномощие адвокат С., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

За ответника началник на РДНСК Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт А., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Заинтересованата страна главен архитект на община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Заинтересованата страна В.Д.Б., редовно призована, се представлява от адвокат С.Ц., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

Заинтересованите страни П.Ж.К. и К.Д.К., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

        

         АДВОКАТ С. – Уважаема госпожо съдия, с оглед задължението, което ми бе дадено в предходно съдебно заседание, беше ми възложено като задача да представя доказателства за това дали за процесния строеж има издадено разрешение за въвеждане в експлоатация. След направена справка в Община Бургас и след разговори със собствениците от етажната собственост с оглед реализирането на строителството по издаденото разрешение за строеж, надлежно удостоверение за въвеждане в експлоатация не беше открито. В едноседмичния срок, в който бяхме задължени да представим тези доказателства, заявявам, че не сме входирали такива, тъй като част от етажните собственици не можеха да бъдат открити и да получим меродавно становище дали са извършвани стъпки по въвеждане в експлоатация на обекта. Тъй като процентно всичките относими книжа от съгласуването до издаването на разрешението за строеж са по делото, просто не беше известен периода на въвеждането в експлоатация на гаражите. Направихме справки, търсихме, но не можахме да представим доказателства.

         Моля да ми предоставите срок за представяне на писмено становище.

         Няма да соча други доказателства.

         ЮРИСКОНСУЛТ А. – Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

         ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

         АДВОКАТ Ц. – Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С. – Уважаема госпожо съдия, моля да отмените така издадена заповед на началника на РДНСК – Югоизточен район, считаме същата за неправилна и незаконосъобразна. Самото административно производство по отмяна на строителни книжа не е съобразена с факта, че същите не са в общ ред по издаване и разрешаване. Същото е проведено на много по-късен етап, след надлежно снабдяване на възложителите за строежа с разрешение, заверено от съответната община. Строежът е изпълнен, който факт е безспорен, и към настоящия момент провеждането на производство по чл.216 от ЗУТ считам за неправилно и незаконосъобразно, не само по съображенията подробно изложени в жалбата, но и по аргументи на чл. 216, ал.4 от ЗУТ, където се казва, че жалбите и протестите срещу актовете по ал. 1 спират изпълнението им. Това е част от процедурата, която въвежда самото административно производство пред РДНСК. От тук считам, че не сме в хипотезата на изпълнение на строителни книжа, а по безспорно реализиран строеж, с право на собственост и с чийто благоустройствен статут по ЗУТ са налице строителни книжа издадени и влезли в сила близо 7-8 години по-рано. В тази връзка искам да подчертая, че за надлежното удостоверяване пред Общината в качеството на възложители са всички етажни собственици, легитимирани като собственици със сключен пред нотариус легитимен договор по нотариален ред, за който е представен нотариален акт, с оглед на което считам, че към настоящия момент административния орган би следвало да се съобрази с обстоятелството, че е относим освен чл. 216 от ЗУТ и разпоредбата на чл. 196 на ЗУТ, с оглед особеностите на случая.

В тази връзка моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Моля да постановите решение, с което да потвърдите като законосъобразна процесната заповед на началника на РДНСК ЮИР Бургас. Видно от представените доказателства, документи за собственост - нотариален акт за учредяване право на строеж , се установява, че разрешението за строеж е издадено в нарушени на чл.183 ,ал.1 от ЗУТ, а именно разрешението е издадено при липса на съгласие на един от съсобствениците в имота.

На следващо място, поради неизпълнение на задължението от страна на административния орган – съответната община да връчи надлежно процесното разрешение за строеж съгласно ГПК, действащ към момента на разрешаване на строежа. Към този момент не се предвижда ред на съобщаване чрез залепване. Изрично в чл. 410, ал.1 и ал.7 от ГПК са изброени начините и способите на връчване, към който момент не е предвидено връчване чрез залепване на съобщение за съответния акт. Това се въвежда с изменението на ГПК.

Неотносимо към спора е позоваването на процесуалния представител на жалбоподателите на нормата на чл.156 от ЗУТ. Разпоредбата на чл.156 преклудира отмяната на разрешение за строеж след изтичане на служебната проверка на административния орган към момента на издаване на разрешението - понастоящем в 14-дневен срок. В настоящия случай се касае за жалба от заинтересовано лице с оглед на ненадлежното връчване на разрешение на строеж и същата е допустима за разглеждане от административния орган.

На последно място, фактическото изпълнение на строежа не възпрепятства и не преклудира възможността за отмяна на разрешението на строеж, предвид на горното моля да потвърдите заповедта на началника на РДНСК ЮИР Бургас като правилна.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата и моля да постановите решение, с което да отмените изцяло издадената заповед на началника на РДНСК ЮИР Бургас. Поддържам становището на процесуалния представител на жалбоподателите.

АДВОКАТ Ц. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Оспореният административен акт не страда от посочените в жалбата пороци.

Моля да ми присъдите разноски.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателите в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: