ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,24.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти септември            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 944 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Д.Д., редовно призован, не се явява.

Жалбоподателят Д.Ж.Ж., редовно призован, не се явява.

Жалбоподателят Н.И.Ж.,редовно призована, не се явява.

Жалбоподателят Ж.Н.Н., редовно призован, не се явява.

Жалбоподателят А.Д.В., редовно призована, не се явява.

За всички жалбоподатели се явява представител по пълномощие адвокат С., надлежно упълномощен, с представено на л.56 пълномощно.

Ответникът началник на РДНСК Югоизточен район, редовно призован, се представлява от юрисконсулт А., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Заинтересованата страна главен архитект на община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Заинтересованата страна В.Д.Б., редовно призована, се представлява от адвокат С.Ц., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Заинтересованата страна П.Ж.К., редовно призована, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна К.Д.К., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Производството е образувано по жалба против заповед № ДК-10-ЮИР-82/04.12.2012г. на началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отменено разрешение за строеж № 79-”З”/01.11.2005г. издадено от главен експерт при Община Бургас за „четири броя гаражи” – допълващо застрояване в УПИ ХVІІ-228, кв.17 по плана на гр. Бургас, ж.к. Лазур,.

         Производството се движи по реда на чл. 215 от ЗУТ.

 

         АДВОКАТ С. – Поддържам жалбата. Имам доказателствени искания, които се коренят в това, че административния орган, при разглеждането на случая в административното производство, никъде видно от представените доказателства, не си е дал сметка за факта реализирано ли е това строителство, завършено ли е. Считам, че тъй като в преписката няма такива доказателства, моля за допускане до разпит на свидетел, с разпита на който да установи строежа, по реда и процедурата към оня момент, момента на издаденото строително разрешение. Считам, че не е необходима експертиза, тъй като той, строежът е ниска категория и удостоверение за въвеждане в експлоатация не е необходимо. Не ми е известно да е издаван акт 16 и именно поради това, тъй като е допълващо застрояване, не ми е известно да има удостоверение. Моля свидетелят който искам да бъде допуснат до разпит да установи тези обстоятелства. Този свидетел ще е някой от етажната собственост или съсед. С оглед това дали ще бъде допуснат свидетел до разпит, не мога да кажа името на свидетеля сега и моля да ми се даде възможност до следващото съдебно заседание да посоча името му.

         Други искания към настоящия момент нямам. Това разрешение за експлоатация дали е издавано ще проверя. Съобразно позицията на ответните страни, съобразно тяхната позиция каква ще е, може да ангажирам други доказателства.

         ЮРИСКОНСУЛТ А. – Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

         Нямам искания по доказателствата. Моля да приемете представената административна преписка.

         По така направеното искане на процесуалния представител на жалбоподателите се противопоставям, тъй като не считам, че следва да се уточняват фактите сочени от процесуалния представител на жалбоподателите със свидетелски показания. Безспорно, видно от самото записване в разрешението за строеж, строежа е V-та категория и като такъв подлежи на приемане съгласно нормата на чл.177 от ЗУТ и считам, че ако има удостоверение за въвеждане в експлоатация, то същото представлява писмен документ, ако е налице такъв. По отношение другото твърдение, дали е налице изпълнение на предмета на отмененото разрешение – считам същото за неотносимо към настоящия спор, тъй като съгласно трайната съдебна практика, реализирането на строежа е неотносимо, тъй като производството пред административния орган е инициирано от заинтересовано лице законосъобразно и жалбата е допустима, тъй като органа издал разрешението за строеж не е изпълни задълженията си по чл.149, ал.1 от ЗУТ, а именно надлежно връчване на оспореното разрешение за строеж.

         Поради липса на надлежни доказателства, по реда,

         Въпрос на съда към юрисконсулт А. – Как е разбрал органа, че е сезиран в срок?

         ЮРИСКОНСУЛТ А. – Съгласно редакцията на закона, единствено е представено по преписката съобщение, което е залепено. Съобщението не е адресирано към жалбоподателката. По действащата тогава разпоредба на чл.149, ал.1 от ЗУТ, разрешенията за строеж се обявяват по реда на ГПК. Съгласно действащата разпоредба към 01.11.2005г. в ГПК не е съществувал ред, по който съобщението да се извършва чрез залепяне. Едва към 2008г., с приемането на новото ГПК, във тази връзка е установено, че жалбата е в срок, относно допустимостта.

         ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Поддържаме жалбата като основателна. Считам че подадената жалба пред РДНСК Югоизточен район е недопустима поради просрочие.

         По преписката дали е приложен протокол - това са доказателствата. По този ред е съобщено, по друг начин не е съобщавано.

         Нямам доказателствени искания.

         АДВОКАТ Ц. – Оспорвам жалбата като неоснователна. Считам, че в административното производство не се оспорва жалбата на моята доверителка, от което се установява, че същата не е уведомявана за разрешението за строеж, още повече, че нейният постоянен адрес не е на бул. Демокрация, гр. Бургас, така че като се абстрахирам от факта, че това съобщаване със залепване е незаконосъобразно, същата фактическа е нямало как да се запознае с него. Това е по допустимостта.

         Що се касае до доказателственото искане на процесуалния представител на жалбоподателите, същото е неоснователно, тъй като от една страна е ирелевантно дали има изградени гаражи, а от друга страна, за това могат да бъдат представени писмени доказателства съобразно закона. Ето защо моля да оставите без уважение това искане.

         Нямам доказателствени искания.

         АДВОКАТ С. – Самото удостоверение касае друго, това дали с оглед ниската категория е по самия ЗУТ и процедурата в хода на изпълнението на строежа, дали е въведен или не, не е от съществено значение. Гаражите са изпълнени, още самото въвеждане касае процедура, регистрационен режим. Фактическият състав е от започването, дали се използва по целесъобразност е друга точка, дори и да не се издири удостоверението, ако има ще бъде представено. Искам да докажа, че фактически е завършено и се ползва.

         АДВОКАТ Ц. – В действителност са изградени пет, а не четири гаража. Заявявам от името на моята доверителка, че не четири гаража са изградени, а пет.

         ЮРИСКОНСУЛТ А. – Не оспорвам факта, че гаражите са изградени.

         АДВОКАТ С. – За броя на гаражите, искам да обоснова, че са завършени към 2005/06 г., когато е връчено разрешението за допълващо застрояване и към онзи момент е изпълнен. За това, че строежа е изпълнен към онзи момент и за факта на изпълнение, че към края на 2005/2006г. вече са били построени.

         Съдът към адвокат С. – По този факт не се спори. И ответникът и заинтересованата страна на страната на ответника не спорят по факта. Твърдите ли, че има разрешение за въвеждане в експлоатация.

         АДВОКАТ С. – Не мога да кажа със сигурност. Ще попитам и ще го представя по делото. Следва и административния орган да е изследвал този въпрос.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.3 от делото.

         ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателите, в 7-дневен срок от днес да посочат в писмен вид дали за процесния строеж има издадено разрешение за въвеждане в експлоатация и ако има такова да го представят в същия срок.

 

         Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.10.2013г. от 10.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: