О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                      № 813

        гр. Бургас, 15.05.2017г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на петнадесети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 942 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.158 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба от И.Д.К. с ЕГН ********** с адрес: *** против Предприето фактическо задържане на 25.03.2017г. в 23.30ч., чрез принудително отвеждане и държане в ІV РУ МВР - Бургас.

С жалбата се иска се отмяна на предприетото фактическо задържане и отвеждане до местното полицейско управление, като незаконосъобразно и да бъде задължен административния орган Д.Я. да впише в информационните масиви на полицията отмяната на задържането, за да няма за в бъдеще неблагоприятни последици за жалбоподателя.

С Разпореждане на съда от 02.05.2017г. жалбата е оставена без движение като на жалбоподателя е указано, че в 7-дневен срок от получаване на съобщението следва да конкретизира оспореното от него фактическо задържане, като посочи срока на задържането, мястото на задържането и начина по който е извършено.

С молба  вх.№ 4637/10.05.2017г. от името на адвокат С.К. - пълномощник на жалбоподателя, се уточнява, че предмет на жалбата е предприетото без каквото и да е основание принудително отвеждане на жалбоподателя на 25.03.2017г. в 23.30ч. в Четвърто РУ на МВР – Бургас и фактическото му задържане там за близо час време. В молбата е посочено, че жалбоподателят И.К. не е в състояние да посочи къде точно е бил въведен в сградата на РУ – като вид стая и нейното местоположение, но е категоричен, че е бил въведен заедно с приятеля си в управлението. Посочено е също така, че задържането е било без ползване на помощни средства – белезници, но му е било разпоредено да извади всичко от джобовете си и да го постави на капака на полицейския автомобил, като му е бил извършен личен обиск, след което е бил откаран в управлението.

В допълнението към жалбата се твърди, че няма издаден административен акт за твърдяното задържане на жалбоподателя, поради което липсват и мотиви за предприетото принудително отвеждане и държане в сградата на РУ на МВР – Бургас.

Съдът намира, че подадената жалба е недопустима поради следните съображения:

От първоначалната жалба и от допълнително подадената молба – уточнение, както и от представените от административния орган писмени доказателства, се установява, че по отношение на жалбоподателя не е издавана заповед за полицейско задържане на лице, на основание чл.74, ал.1 от ЗМВР. Този факт не се оспорва от жалбоподателя и неговия процесуален представител, като липсата на изрично издаден административен акт се използва от него като аргумент, обосноваващ незаконосъобразността на твърдяното от него фактическо задържане.

Същевременно съдът намира, че в конкретния случай, не може да се приеме, че е налице оспорване по реда на чл.250, ал.1 от АПК, тъй като за да има едно лице правен интерес от оспорване на фактически действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона, то същите не следва да са приключили. Ако незаконосъобразните фактически действия /в случая фактическото задържане/ са преустановени, то редът за защита посочен в чл.250 и сл. от АПК е недопустим.

С оглед липсата на годен за оспорване административен акт и правен интерес за жалбоподателя от оспорване на твърдяното фактическо задържане по реда на Раздел І от Глава петнадесет на АПК, подадената от И. Т. К. жалба се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено. 

Предвид изложеното и на основание чл.159, т.1 и т.4 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.К. с ЕГН ********** с адрес: *** против Предприето фактическо задържане на 25.03.2017г. в 23.30ч., чрез принудително отвеждане и държане в ІV РУ МВР - Бургас.

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 942 по описа на АдмС-Бургас за 2017г.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: