ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 30.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  тридесети октомври                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 942 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Д.К., редовно и своевременно призован, се явява лично и с процесуален представител адв.Т.Т., преупълномощена от адв.К., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Д.Г.Я.- старши полицай в Четвърто РУ при ОД на МВР Бургас, редовно и своевременно призован се явява лично и с адв.Д., с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

Съдът докладва,че по делото е постъпила молба от адв.К., входящ № 11361/27.10.2017 година, ведно с приложено пълномощно за преупълномощаване на адв.Т. и списък на направените разноски.

АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

          АДВ.Д.: Да се даде ход на делото.

                  

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от И.Д.К. с ЕГН ********** с адрес: *** против предприето фактическо задържане на 25.03.2017г. в 23:30ч., чрез принудително отвеждане и държане в ІV РУ при ОД на МВР – Бургас от Д.Г.Я., на длъжност старши полицай в сектор „ОП“ в 04 РУ при ОД на МВР - Бургас.

С жалбата се иска отмяна на предприетото фактическо задържане и отвеждане до местното полицейско управление, като незаконосъобразно и да бъде задължен административния орган Д.Я.да впише в информационните масиви на полицията отмяната на задържането, за да няма за в бъдеще неблагоприятни последици за жалбоподателя.

                Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспореното фактическо задържане.

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за постановяване на фактическото задържане,  наличието на фактическите и правните основания за това.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски,следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

 

АДВ.Т.: Поддържам жалбата. Нямам възражения по доклада.

АДВ.Д.: Оспорвам жалбата. Нямаме възражения по доклада

АДВ.Т.: Водим свидетел, който моля да бъде разпитан. Поддържаме искането за отговор от ответника на  въпросите по чл.176, ал.1 от ГПК.

АДВ Д.: Ние водим нашите свидетели. Преди да пристъпим към разпита им искам да представя заверено копие на заповед №3292з-101/10.03.2015 година на Началника на 04 РУ Бургас,  относно определяне на  на вътрешния ред в района и сградата на управлението, касателно обстоятелството, защо въпросните лица са вписани в книгата за пропускателния режим в управлението.

АДВ.Т.: Становище ще взема по същество.

Съдът намира, че представената заповед е относима към предмета на разглеждане, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА Заповед №3292з-101/10.03.2015 година на  Началника на 04РУ при ОД на МВР Бургас,  представена по делото от адв.Д., процесуален представител на ответника.

 

АДВ.Д.: Няма пречка ответникът да отговори сега на поставените в жалбата въпроси по реда на чл.176, ал.1 от ГПК.

ОТВЕТНИКЪТ Я.: Лицето не е било задържано, не е  било отведено принудително. Отношение сме имали към другото лице, което присъства на случката - С.А.С.,  тъй като лицето беше без лична карта. И.К. имаше лична карта. Другото лице С.С.ни подвеждаше, наложи се да го отведем в управлението. И.К. пожела да дойде с него, качи се самостоятелно, без помощни средства. Той не е бил задържан и не сме имали претенции към него.

ВЪПРОС НА АДВ.Т.: Жалбоподателят къде беше след като отидохте?

АДВ.Д.: Възразявам. Въпросите, на които следва да отговори ответника са точно описани в жалбата Ви.

АДВ.Т.: Въпросите  са зададени преди да се представи административната преписка – ако е чакал отвън, защо е вписан в книгата  за задържани лица?

ОТВЕТНИКЪТ Я.: Относно вписването  в книгата- това е заповед  на началника на управлинето. Всички лица, които влизат  се вписват в книгата за пропускателен  режим, той изчакваше пред вратата,отвън.

Съдът въвъде в залата водения от процесуалния представител на жалбоподателя свидетел.

АДВ.Т.: Свидетеля не носи в себе си лична карта, открадната му е. Ако съда прецени моля, да се отложи делото за неговия разпит.

ОТВЕТНИКЪТ ЯНЕВ: Познавам лицето, същото лице, което беше въпросната вечер с жалбоподателя.

Съдът снема самоличност на свидетеля, както следва:

С.А.С.: Роден на *** година,със  средно образование, българин, български гражданин, без родство със страните по  делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

ВЪПРОС НА АДВ.Т.: Познавате ли И.К.  и спомняте ли си за задържане.

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да, въпросната вечер бяхме спрени за проверка. Аз нямах лична карта, а И. имаше. Полицая  ме пита къде живея, аз тръгнах да му отговарям. Каза ми по–точно. И. в този момент  го пита нещо, но не си споням какъв въпрос, след което полицая го удари в корема.  Казаха ни да се качим в патрулката, това което разказах беше пред 131 блок. Звънна на звънеца  на блока, но ни каза да се качим в патрулката. Отидохме в районното, провериха ни и малко след това ни пуснаха. И. беше заедно с мен във фоайето. Те ни държаха вътре, полицаите ни вкараха  вътре.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.: Казахте, че сте бил вътре в уравлението. По отношение на И. извършваха ли се действия?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Само ни провериха за данните, записаха ни при дежурния.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.: Защо са го проверявали?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не мога да кажа. Проверяваха ни имената, не мога да кажа защо и неговото име.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.: Беше ли Ви съставен акт за установяване на административно нарушение?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Мисля, че не.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.: За това, че не сте си носили лична карта не Ви ли  беше съставен акт?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не помня, но мисля, че не.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.: Не беше ли това поводът?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Поводът  беше,  че  нямах лична карта в себе си, но аз мисля, че не ми съставиха акт. Личната ми карта е открадната. Преди една седмица бях на футболен мач „Левски срещу  ЦСКА“ и тогава ми откраднаха личната карта с портфейла. В управлението престоях 30-40 минути, а И. три минути преди мен го пуснаха. Бяхме във фоайето, до стаята на  дежурния. Там има два стола и една маса. Аз бях прав, но не помня дали И. беше прав или седеше.

ВЪПРОС НА АДВ.Т.: А И. защо беше в полицейското управление, след като той е имал лична карта?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Когато полицая ме пита за адреса, направо ни казаха качвайте се в  патрулката, той не се качи доброволно. Това стана пред 131 блок, блока в който живея, в момента в който го удари полицая, той  тръгна да бяга до първия етаж, звънна на звънеца и приятелката  му видя  как ни откараха в патрулката. В момента, в който той звънна, докато тя излезе полицаите ни задърпаха и ни вкараха в патрулката.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.: Пред самото районно има ли паркинг?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: В двора има. Постовият се намира в районото, в дясно, преди да се влезе в сградата.

СТРАНИТЕ: Нямаме повече въпроси  към свидетеля.

Свидетелят С. беше освободен от съдебната зала.

 

Съдът въведе в залата свидетеля И., на когото сне самоличност както следва:

П.И.И.- ЕГН **********, българин,български гражданин, със  средно образование, без родство със страните по делото. Колега на ответника Янев.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава  да говори истината.

ВЪПРОС  НА АДВ.Д.: Да разкажате на 25.03 били ли сте на работа, какво се случи?

СВИДТЕЛЯТ И.: На 25.03. срещу 26.03.2017 година бяхме на работа  в състава на автопатрул „Бреза 5”, съвместно с Д.Я.и И.В.. Не се спомням часа, когато беше получен сигнал от друг патрул за извършен грабеж до бл.408, като ни дадоха приблизително описание на извършителите. При обход на район,  към 23:30 часа  до бл.132  видяхме две лица, пеша, с тъмни дрехи, които бяха приклекнали до автомобил. Обиколихме блока  като при блок №131, на последния вход на пейката имаше едно лице, което седеше и едно право до него. Видяхме,  че единият от лицата   е И.. Аз го познавам, тъй като съм го спирал за управлеие на  автомобил без свидетелство за правоуправление, а и на мое дежурство колеги са го задържали с краден велосипед. Представихме  се, И. ни даде лична карта, но  другото момче нямаше лична карта. На въпроса как се казва, Станимир се представяше с различни фамилии, не си знаеше ЕГН-то. Помолихме да ни придружи. Поканихме  го в автомобила и когато тръгна И. каза „Аз какво  да правя”, ние му казахме,  че има личка карта и е свободен, той искаше да  ни придружи и дойде с нас. Отидохме в   районното, там установихме лицето Станимир С.  и колегата И.В. му състави АУАН,  за това че няма лична карта. През това време И. влезе за малко до самата врата на фоайето и от там излезе,  пред входа на сградата и след това излезе и разговаряха с Я.през цялото време. Колегата Я.не е упражнявал насилие спрямо него. Той представи документа на мен и на В.. Може да е  споменавал  една-две думи, но  не  е отправял разпореждания. И.К. не е бягал, не се е отдалечавал. Преди  да се стигне до поста има двор  след това е пост №1, където се записват всички лица, посетители. Това е към самото Районно управление, в двора.

ВЪПРОС НА АДВ.Т.: Ако аз сега отида постовия ще ме запише ли?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да, това е заповед, всеки посетил районното  се записва.

ВЪПРОС НА АДВ.Т.: Къде чакаше И., влезе ли вътре?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: До вратата, от дясно е кабинката на  постовия и от там излезе без да се ограничава правото му на придвижване.  Разговаряха отвън с колегата  Янев. Беше записан в книгата на лица посетили районото управление, не в книгата на задържани. Не е било след 24.00 часа.

СТРАНИТЕ: Нямаме повече въпроси към свидетеля.

Свидетелят И. беше освободен от съдебната зала.

 

Съдът въведа в съдебната зала свидетеля И.В..

И.В. В.- ЕГН **********, българин, български граждани, със средно образование. Без родство със страните по делото.Колега на ответника Янев.

Предупреден  за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

ВЪПРОС НА АДВ Д.: Разкажете на съда на 25.03. били ли сте на работа?

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Бях на  работа, нощна смяна с Д.Я.и П. И., обхождахме района, видяхме съмнителни лица до бл.132 и  решихме да ги проверим, спряхме ги, единия го познаваме, веднага разбрахме, че е И.К.. Другото лице нямаше лична карта и П. И. каза да отидем до управлението  да извадим справка за лицето от  БДС.  И. пожела да бъде с нас, ние не сме го карали насила,  не искахме да го задържаме имаше лична карта и го познаваме. Ние направихме компромис да го вземем с нас. Направихме справка за лицето, съставихме акт на другото лице,  което сега е отвън. И. беше отвън нито сме имали претенции към него.Той си имаше лична карта.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.: Я.упражнявал ли е насилие спрямо  И.?

СВИДЕТЕЛЯТ В.:  Не, нищо не му е разпореждано, колегата не вземал отношение и не разпореждал нищо.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.: Какво представлява сградата на 04 РУ.

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Минава се през двор, колегата на поста ги записва, има книга  за пропускателен режим, вънка си разговаряха с колегата. Малко време престоя другото лице, 15-20 минути. Аз му написах акта за неносене на лични документи. Не е имало основание, веднага го установихме, по отношение на него не  е имало заповед. Ние поискахме лична карта и след като я представи нямахме пререкания.

АДВ.Т.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВ.Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

                                                 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ. Т.: С молбата, която колегата К. е представил е приложен и списъка за разноски, който моля да бъде приет. Моля да уважите жалбата. От събраните доказателства не стана ясно защо жалбоподателят е трябвало да бъде в 04-то РУ, защо е вписан в книгата и защо не е могъл свободно да се придвижва. Моля да уважте жалбата и да ни присъдите разноските, като подробни съображния ще изложа в писмени бележки в указан от Вас срок.

АДВ.Д.: Моля да оставите  без уважание жалбата. На първо място от събраните доказателства и разпита на свидетелите П. И. и И.В. се установи, че не е имало фактическо задържане на К.. Той по собствено желание е искал да придружи  приятеля си С., който не носил  личната си карта,  като за това му е бил съставен АУАН. На следващо място от представената заповед на Началника на управлението в т.6 и т.2  пише, че всички лица се вписват в книгата за пропускателен режим и именно по тази причина, както жалбоподателя, така и свидетеля С. са вписни.  От копието на книгата за пропускателен режим е видно, че срещу двете лица няма отбелязване,  а за други две пише, че са били задържани. Ако лицето е било задържано е трябвало в книгата срещу името му да пише задържан, както е посочено за  Енчо Великов и Янко Йорданов  / второто и третото лице/ и  изрично е посочено това обстоятелство. Поради  тези съображения ще моля да оставите жалбата без уважение. От представеният списък и договор за правна защита и съдействие е видно, че договореното възнаграждение е 400 лева, от които са заплатени сума в размер на  200 лв.

АДВ.Т.: Има разписка за доплащане 200 лв. В договора за правна помощ е отбелязано  за заплатени 200 лева  и разписка за заплащане  остатъка от хонорара в размер на 200 лева.

АДВ.Д.: Моля да оставите без уважение жалбата. Моля за срок за писмена защита.

Съдът определя 7 дневен срок  на процесуалните представители на страните за представяне на писмени бележки по делото.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с  решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 15:43 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: