О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 850

 

гр.Бургас , 16.05.2016г.

 

     Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на шестнадесети май две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                       СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 942 по описа за 2016г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

     Подадена е жалба от Л.М.М. против Заповед № 5 20/23.02.2016г., издадена от директора на Дирекция „СП“ гр. Бургас, потвърдена с Решение №4/13.04.2016г., издадено от директор РДСП гр. Бургас(изх.№ 9104-74/15.04.2016г.) и от Г.А.Б. против Заповед № 5 22/23.02.2016г., издадена от директора на Дирекция „СП“ гр. Бургас, потвърдена с Решение №5/13.04.2016г., издадено от директор РДСП гр. Бургас(изх.№ 9104-75/15.04.2016г.).

Жалбата е подадена до  Административен съд гр. Бургас на 09.05.2016г.

Съдът намира жалбата за недопустима при хипотезата на чл. 159 т. 5 АПК, приложим по силата на чл. 13 ал.5 ЗСП във вр. с чл. 98, ал.2, предл.2 АПК във вр. с чл.149, ал.1 АПК.

Според нормата на чл. 149 ал.1 АПК, административните актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им. Срокът е преклузивен.

Оспорените актове са били връчени на жалбоподателите на 21.04.2016г., като Решение №4/13.04.2016г., издадено от директор РДСП гр. Бургас(изх.№ 9104-74/15.04.2016г.) е било връчено лично на Л.М.М., а Решение №5/13.04.2016г., издадено от директор РДСП гр. Бургас(изх.№ 9104-75/15.04.2016г.) е било връчено на Л.М.М., в качеството й на пълномощник на Г.А.Б..

При това положение, правото на жалба може да бъде допустимо реализирано в срок до 05.05.2016г. (четвъртък, работен ден).

     Ето защо и на осн. чл. 159 т.5 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Л.М.М. против Заповед № 5 20/23.02.2016г., издадена от директора на Дирекция „СП“ гр. Бургас, потвърдена с Решение №4/13.04.2016г., издадено от директор РДСП гр. Бургас(изх.№ 9104-74/15.04.2016г.) и от Г.А.Б. против Заповед № 5 22/23.02.2016г., издадена от директора на Дирекция „СП“ гр. Бургас, потвърдена с Решение №5/13.04.2016г., издадено от директор РДСП гр. Бургас(изх.№ 9104-75/15.04.2016г.).

Прекратява производството по адм. дело № 942/2016г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му.

 

 

                          СЪДИЯ: