ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 17.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На седемнадесети  май                            две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 941 по описа за 2017година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„ВИЗАТОН „ООД представлявано от А.Б. – редовно и  своевременно призован, не се  явява.Представлява се от адв П.Ш.

ЗА ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ –ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО „Строителство, инвестиции и регионално развитие„ при ОБЩИНА БУРГАС редовно  и своевременно призован, представлява се от ю.к.Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

Не се явява вещото лице З.Ч.А.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. Ш.:Да се даде ход на делото.

Ю.К.Г.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Образувано е по жалбата на Визатон ООД с ЕИК202235166, със седалище и адрес на упрвление гр. София, р-н Витоша, бул. Цар Борис Трети №*** ет.*, с управител А.Л.Б., против заповед № 658/17.03.2017г. на зам. Кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас.

Съдът в свое разпореждане от  № 2712/24.04.2017 година  е указал доказателствената тежест на страните, като намира за необходимо да я преповтори:

 

 УКАЗВА на основание чл. 170, ал. 1 от АПК на ответника, че в негова доказателствена тежест е да установи съществуването на фактическите основания за издаване на оспорения адм. акт, както и спазване на законовите изисквания и процедурните правила за постановяването му.

УКАЗВА на основание чл. 170, ал. 2 от АПК на жалбоподателя, че в негова доказателствена тежест е да установи наличие на позитивните факти и обстоятелства, от които черпи изгодни за себе си права или последици.

 

Съдебният състав служебно е допуснал и съдебно-техническа експертиза,  вещото лице по която да отговори  на поставените от жалбоподателя въпроси, като към настоящия момент е внесен  депозита по назначената експертиза, но заключение по нея не е постъпило.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 4667/11.05.2017 година е постъпило молба от  З.Ч.А., назначена за вещо  лице по делото, с която уведомява съдебния състав, че поради недостатъчно технологично време не е извършила оглед и не е изготвила заключение по експертизата. Моли да й бъде дадена възможност за изготвянето на експертизата за следващото съдебно заседание.

Съдът докладва постъпилата административна преписка от община Бургас, чрез ответния орган.

АДВ.Ш.- Поддържам жалбата,  няма да взема становище по писмените докозателства. Предоставям на съда преценката дали да ги приеме. Мола да се приемат доказателствата към жалбата. Поддържам искането за експертизата. Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

Ю.К.Г.- Нямам възражение по доклада и доказателствената тежест. Моля да се приеме представената преписка. Няма да соча доказателства. Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

Съдът с  оглед становищата на страните

 

                             О П Р Е Д Е Л И :      

 

ПРИЕМА писмените доказателства, които са  представени от жалбоподателя.

ПРИЕМА административната преписка предоставена от административния орган в цялост.

Като взе предвид обстоятелствата,  че към настоящия момент делото не  е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна намира, че на вещото лице  следва да бъде дадена възможност и допълнително време да изготви експертизата,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА  делото и го  НАСРОЧВА за 14.06.2017 година от 13:30 часа, за която дата и час страните да се считат  за редовно уведомени.

Да бъде уведомено  вещото лице З.А. за датата на насроченото съдебно заседание и за необходимостта да депозира заключението си не по-късно от 7 дни преди датата на следващото съдебно заседание.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: