ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На четиринадесети юни                            две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 941 по описа за 2017година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„ВИЗАТОН „ООД представлявано от А.Б. – редовно и  своевременно призован, не се  явява.Представлява се от адв П.Ш..

ЗА ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ –ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО „Строителство, инвестиции и регионално развитие„ при ОБЩИНА БУРГАС редовно  уведомен, представлява се от ю.к.Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице З.Ч.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. Ш.:Да се даде ход на делото.

Ю.К.Г.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 5755 /06.06.2017 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

З.Ч.А. -  На 75  години, българка, български гражданин, неосъждана, строителен инженер, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам, ведно със снимковия материал, аз съм го изготвила.

АДВ.Ш.-Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА Ю.К.Г. - Ползва ли се сградата по предназначение и ако не се ползва законосъобразно  ли е да се полза?

АДВ.Ш.- Вазразявам на така зададения въпрос,същия въпрос е ирелевантен, няма отношение.

Съдът допуска вещото лице да отговори на поставения въпрос.

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. - В момента  сградата не се ползва.

ВЪПРОС НА Ю.К.Г.-Какъв е максималния експлоатационен срок за такива сгради?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. - За полумасивните сгради максималния  експлоатационен срок е 60 години, сградата няма нужда от заздравяване, тъй като  носимоспособността й не е нарушена, няма  провисвания на основите и фермите,  има нужда от текущ ремонт.

ВЪПРОС НА Ю.К.Г. – Запазва ли се сградата по действащия ПУП.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Нямала съм  такава задача и не мога да отговоря.

Съдът след като изслуша заключението на  вещото лице и становището на процесуалните  представители на страните,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице З.Ч.А., изготвено по назначената по делото съдебно-техни

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице З.Ч.А. възнаграждение в размер  на 500.00 /петстотин/ лв,съобразно представената справка-декларация и в рамките на внесения депозит.

АДВ.Ш. -Няма  да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.Г.- Няма  да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Ш. – Уважаеми господин съдия, моля да  отмените оспорената  заповед на зам. кмета по СИРР при Община Бургас като незаконосъобразена и  издадена в протоворечие  с целта на закона. От събраните доказателства се установи, че сградата е търпим строеж. Сградата е в много добро контсруктивно състояние, не създава опасност  за живота и здравето на населението и мнението на вещото лице е, че тя може с текущ ремонт да се поправи.Моля да ни се присъдят разноските, съобразно списъка, който Ви представям.

Ю.К.Г.-Уважаеми господин съдия, моля да  отхвърлите жалбата, като неоснователна и недоказана и моля да потвърдите  заповедта на зам. Кмета по СИРР при Община Бургас,  като издадена  от компетентен  орган в реда на негови правомощия, при спазнане на материално-правните и процесуално-правните норми. Моля да ми се  присъди ю.к възнаграждение.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: