ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 29.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и девети април                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 941 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

За жалбоподателя ЕТ „Еми Кар 2000 – Е.К.” - редовно уведомен се явява адв. П. с пълномощно по делото от предходното  разглеждане.

         За ответника - Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София, се явява юрисконсулт Й. – представя пълномощно.

         Явява се вещо лице С.А..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заключение от вещото лице с вх.№  3717/21.04.2015 г., което е в срока по чл. 199 ГПК.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. П.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

         Юк. Й.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

        

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. П.: Нямам въпроси по заключението.

 

Юк. Й.: Нямам въпроси към вещото лице. Принципно не съм съгласна със заключението на вещото лице. Заключението по експертизата, извършена в хода на ревизионното производства е по-пълно и по-точно са определени пазарните цени.

 

Адв. П.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Й.: Представям Заповед № РД-6 от 03.01.2011 г. на директора на ТД НАП -Бургас, с която са определени органите оправомощени да издават заповеди за възлагане на ревизии и резолюции за извършване на проверки в хода на възложените ревизии за 2011 г. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената в днешното съдебно заседание Заповед РД-6/03.01.2011 г. на Директора на ТД НАП Бургас.

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на  800,00 лв., платими от внесения депозит. /издаден РКО 800,00 лв. на 29.04.2015 г./

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. П.: Уважаема г-жо Съдия, моля, да приемете за основателна жалбата на доверителя ми и да отмените изцяло обжалвания ревизионен акт по съображенията подробно изложени в същата.

Моля да вземете под внимание събраните в хода на ревизионното и съдебното производство доказателства.

Моля да съобразите и решението на първоинстанционния съд по предходното разглеждане на делото.

Считаме, че ревизионният акт е недоказан, необоснован и незаконосъобразен. От днес приетото заключение на вещото лице се установява липсата на достоверност на базата данни по отношение на курсистите преминали обучение в школата за обучение на водачи на МПС,  не може да се докаже бройката на преминалите през обучение хора и базата, на която се определят съответните задължения, независимо от новия метод, използван съобразно указанията на Върховен административен съд.         Моля акта да бъде отменен изцяло по основание и размер. Алтернативно, ако приемете, че актът следва да бъде потвърден, то задълженията да бъдат изменени съобразно рекапитулацията на задълженията по заключението на вещото лице от приетата в днешното съдебно заседание експертиза.

Моля за присъждане на направените по делото разноски.

 

Юк Й.: Уважаема г-жо Съдия, моля, да потвърдите ревизионния акт като правилен и законосъобразен, като отхвърлите жалбата като изцяло неправилна и незаконосъобразна.

Моля за присъждане на  юрисконсултско възнаграждение в размер на 1480,00 лв.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: