О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  /16.05.2011 година,  гр.Бургас

 

            Административен съд - Бургас, XI състав, в закрито заседание на шестнадесети май,  две хиляди и единадесета година, в състав:

СЪДИЯ: Веселин Енчев

разгледа адм.д. №941/2011 година,

 

Производството е образувано по жалба на Я.И.П. с ЕГН ********** и П.В.П. с ЕГН ********** ***, против отказ № 94-Я-47/12.04.2011 на главен експерт “АС” при Община Бургас.

В с определение № 887/03.05.2011 година (лист 1), съдът е оставил жалбата без движение по отношение на жалбоподателя П.В.П. с указание, в седемдневен срок от получаване на съобщението, жалбоподателят да представи доказателство за внесена държавна такса в размер на 10 (десет) лева, дължима за разглеждане на оспорването. С определението е посочено, че при неизпълнение на указанията, жалбата ще бъде оставена без разглеждане по отношение на този жалбоподател.

Съобщението с дадените указания е връчено на адвокат М.С. - процесуален представител на жалбоподателя на 05.05.2011 година (лист 19). Законоустановеният срок за отстраняване на нередовността е изтекъл на 12.05.2011 година (работен ден).

В изпълнение на указанията, процесуалният представител на двамата жалбоподатели – адвокат М.С. -  е представил втори екземпляр, на вече приложената по делото, вносна бележка за вече внесена д.т. от името на жалбоподателката  Я.И.П.. Представените вносни бележки, не съдържат данни за внесена д.т. от името на жалбоподателя П.В.П., въпреки указанията на съда.

            Невнасянето на държавната такса се явява процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото по отношение на П.В.П., като жалбоподател.

По изложените съображения и на основание чл.158, ал.3, във вр. чл.151 т.3 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.В.П. с ЕГН ********** против отказ № 94-Я-47/12.04.2011 на главен експерт “АС” при Община Бургас.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 941/2011 година, по описа на Административен съд - Бургас по отношение на жалбоподателя П.В.П..

 

            КОНСТИТУИРА П.В.П. с ЕГН **********, като заинтересована страна в производството.

 

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

                                                                       СЪДИЯ: