ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 28.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и осми юни                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 940 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:43 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Б.Я.М., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника директор на ТП на НАП Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Л., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба против потвърждение от страна на директора на ТД на НАП на Бургас на отказа на публичния изпълнител да приеме предложения от жалбоподателя, в качеството на длъжник, способ за изпълнение.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от жалбоподателя, в която заявява, че не може да се яви в днешното съдебно заседание, но не се противопоставя да бъде даден ход на делото, поддържа жалбата си и иска присъждане на разноски.

ДОКЛАДВА още представено от ответника становище по допустимостта на производството, както и приложени към него решение № 7/19.01.2016г. на директора на ТД на НАП Бургас, разпореждане изх.№2070-000009/13.11.2015г. на публичен изпълнител на ТД на НАП Бургас, офис Ямбол и молба от жалбоподателя с вх. № 2070-000005 от 06.11.2015г.

 

Съдът счита, че жалбоподателят следва да бъде поканен да заяви изрично дали оспорва представеното от ответника решение № 7/19.01.2016г. на директора на ТД на НАП Бургас, доколкото в жалбата сезирала съда той не е индивидуализирал отказа, който обжалва с твърдението, че се касае за акт на директора на ТД на НАП Бургас, с който мълчаливо е потвърдено разпореждането на публичния изпълнител от 13.11.2015г. От представената преписка се установява, че ответникът е постановил изричен акт, който обаче не е връчен на жалбоподателя, тъй като адреса в гр. Ямбол, ул. Г. Бенковски е сменен, според отбелязване от пощенския оператор.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Представям като доказателства по делото разпечатка от информационната система на НАП, от която е видно, че самото дружество срещу когото жалбоподателя се е снабдил с изпълнителен лист, има непогасени задължения.

Представям и още една справка от информационната система на НАП, от която е видно, че длъжника „Нетоникс“ ЕООД не разполага с никакви активи.

Няма да соча други доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представения от жалбоподателя изпълнителен лист от 21.03.2013г. издаден от съдия Калина Анастасова от Районен съд София.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства съгласно опис, съдържащ се в писмо вх.№6319/17.06.2016г., както и представените в днешното съдебно заседание справки от система за управление на приходите по отношение на „Нетоникс” ЕООД.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото адм.д. №2461/2015г., ведно с приложеното към него адм.д. № 2188/2016г. на ВАС.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателят в 7-дневен срок от съобщаването да посочи изрично на съда дали оспорва решение № 7/19.01.2016г. на директора на ТД на НАП Бургас, с което органът изрично се е произнесъл по оспореното от жалбоподателя разпореждане на публичния изпълнител и е оставил без уважение молбата му от 06.11.2015г.

 

Поради необходимостта от извършване на процесуални действия по делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.10.2016г. от 10.10ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се изпрати съобщение на жалбоподателя с вменено му от съда задължението да посочи акта, който оспорва, с копие от решение № 7/19.01.2016г. на директора на ТД на НАП Бургас.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.57 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: