ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 04.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четвърти октомври                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 940 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Б.Я.М., редовно призован, се явява лично.

За ответника - директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Л., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА страната и на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Г-н М. – Във връзка със задължението дадено ми от съда да уточня дали оспорвам решение № 7/19.01.2016г. на директора на ТД на НАП Бургас съм изпратил уточнителна молба.

Запознах се с решение № 7/19.01.2016г. на директора на ТД на НАП и считам, че то има качеството на един изричен отказ, който е последвал мълчаливия отказ на основанието на чл. 58,ал.3 от АПК.

Представям и ново доказателство - счетоводен баланс на дружеството „Нетоникс“ ЕООД от Търговския регистър към 31.12.2012г.

Считам, че от една страна отказът на административния орган първо е незаконосъобразен, тъй като в издадения отказ не е посочено едно изцяло ликвидно вземане, което отговаря на предвиденото в чл. 215 от ДОПК и поради това отказа е незаконосъобразен. Освен съображението на административния орган, че дружеството не притежава активи и това е изтъкнато като основание за отказ, тези съображения освен, че не са законосъобразни, те са и неверни. Именно за това представям и това доказателство – счетоводен баланс, според който на стр. 2 и стр. 3 е видно, което се повтаря и в отчета, дружеството притежава активи в размер на 5 000лв. на каса и 6 000 лв. записан капитал, т.е. дружеството притежава 11 000лв., които при подходящи законови дейности биха могли да бъдат изискани от дружеството и при ликвидацията му.

Нямам други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Уважаема госпожо съдия, ще оспоря така представеното доказателство от страна на жалбоподателя, тъй като видно от него, същото е с дата 31.12.2012г., което означава, че не е актуален. Считам, че не е този реда, по който следва да бъде представен един счетоводен баланс от гледна точка на неговата истинност.

Нямам други доказателствени искания.

РЕПЛИКА на г-н М. – В търговския регистър, всяко дружество, което е регистрирано и не е ликвидирано, е длъжно да представя счетоводните си отчети, които са публични. Този отчет наистина е към 31.12.2012 г., но няма данни през следващите години тази печалба да е усвоена.

От друга страна, именно за това е публичен регистър и това е целта на Търговския регистър да предоставя информация. За това не представих второ копие, защото всеки може безплатно да вземе от там тази информация.

Аз се снабдих със счетоводния баланс от електронния сайт на Търговския регистър. В жалбата си съм описал, че съм го видял там. Това е и целта на Търговския регистър да може да се провери в него. За следващата година има счетоводен баланс, който е нулев, което е неправилно, защото трябва тази печалба да се разпредели някъде, според мен е неправилно, защото дружеството не е представило счетоводни отчети, но това не доказва, че касовата наличност я няма. Разпределената печалба може да бъде нулирана по два начина, да бъде нулирана или да се докаже, че тя не съществува.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представения от жалбоподателя счетоводен баланс на „Нетоникс“ ЕООД към 31.12.2012г.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на осн. чл.149, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Г-н М. – Моля жалбата да бъде уважена, като бъде отменен изричния отказ, последвал мълчаливия, какъвто представлява решение № 7 от 19.01.2016г. на директора на ТД на НАП Бургас, като бъде указано да бъде насочено изпълнението към изискуемото вземане, каквото представлява приложения от мен изпълнителен лист.

Моля да ми бъдат присъдени разноски по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Уважаема госпожо съдия, моля да приемете така представената жалба като неоснователна и недоказана. Поддържам изразеното становище на териториалния директор на НАП Бургас по оспорването на решение № 7/19.01.2016г., като искам да допълня, че в това решение не се оспорва изпълнителния лист като годно изпълнително основание за прихващане, а съобразно направените справки в информационните масиви, които се поддържат към НАП е видно, че длъжника на жалбоподателя не разполага с никакви ликвидни активи или парични потоци, спрямо които може да бъде насочено вземането и това е причината да не бъде уважено неговото искане.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.27 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: