ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 28.02.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и осми февруари                              две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 93 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

За жалбоподателя В.К.П., редовно уведомена, се явява адв. Ж. - представя пълномощно.

За ответника - началник сектор в РУ- Несебър при ОД МВР- Бургас, редовно уведомен, не се явява представител.

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с писмо вх. № 920 от 23.01.2018 г. от ответника / от л. 20 до л. 23 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с писмо вх. № 1281 от 31.01.2018 г. от ответника / от л. 28 до л. 29 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

адв. Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на В.К.П., с адрес *** против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0304-000788 от 06.12.2017 г. на началник сектор в РУ- Несебър при ОД МВР - Бургас, с която на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП е прекратена регистрацията на ППС за срок от 11 месеца.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

адв. Ж.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат приложените към административната преписка доказателства. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени с писмо вх. № 920 от 23.01.2018 г. от ответника / от л. 20 до л. 23 от делото/; с писмо вх. № 1281 от 31.01.2018 г. от ответника / от л. 28 до л. 29 от делото/.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

адв. Ж.: Уважаема г-жо председател, изцяло поддържам жалбата с изложените в нея доводи. В случай, че приемете ЗППАМ за законосъобразна, то моля да намалите срока, за който е прекратена регистрацията на ППС от 11 месеца на 6 месеца. Касае се за млад човек, който има нужда от автомобил. Моля за решение в този смисъл.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:36 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: