О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

          335

             Бургас, 1.03.2017г.                                                                                                                                                                                                                

 

Бургаският административен съд, XІІ-ти състав, в закрито заседание на първи март две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

след като разгледа докладваното от съдия Ганева  адм. дело № 93  по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.1, ал.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ).

Образувано е по искова молба на Д.И.Г. против ГДИН гр.София с искане да бъде осъдена да му заплати обезщетение за причинените му имуществени вреди.

С разпореждане №484/23.01.2017г. и с разпореждане №819/7.02.2017г. съдът е указал на Г. да отстрани нередовности, които са подробно описани в цитираните разпореждания.

По делото е постъпила молба, вх. № 2030/28.02.2017 год. по описа на съда от ищеца Г., в която същия е заявил, че оттегля жалбата си, като е формулирал и искане за прекратяване на производството по адм. дело № 93/2017 год. по описа на Административен съд Бургас.

Като взе предвид горното и като съобрази закона, настоящият съдебен състав намира така депозираната молба за допустима и основателна по следните съображения:

Молбата, с което e формулирано оттгеляне от иска е подадена от  ищеца лично, поради което съда намира същото за процесуално допустимо. По отношение на искането за прекратяване на производството, съгласно чл. 155, ал. 1 от АПК, при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, като съгласно ал. 3 на същия текст, оттеглянето и отказът от оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба. В настоящия случай, оттеглянето е направено извън съдебното заседание с нарочна писмена молба от ищеца и разгледано по същество е основателно.

Съгласно чл. 159, т. 8 от АПК, жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорването бъде оттеглено или бъде извършен отказ от него. Във връзка с това, сезиращата съда искова молба на Д.И.Г.

следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т. 8 от АПК, Административен съд гр. Бургас, дванадесети  състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.И.Г. против ГДИН гр.София.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 93/2017 год. по описа на Административен съд гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от уведомяването.

 

          

 СЪДИЯ: