О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

330

 

гр. Бургас, 23. 02. 2016г.

 

Административен съд Бургас, ХІІ-ти състав, в закрито заседание на двадесет и трети февруари през две хиляди и шестнадесета година, в следния състав:

Председател: Любомир Луканов

като разгледа докладваното от съдия Луканов административно дело № 93 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Дял трети, Глава десета, Раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба (именувана възражение) от С.П.Д. ***.

С разпореждане № 467/21. 01. 2016г., съдът е указал на жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението да отстрани нередовностите на искането си, както и да внесе по сметка на Административен съд Бургас държавна такса в размер на 10 (десет) лева. Изрично я е уведомил, че в същия срок следва да представи по делото платежен документ, удостоверяващ плащането.

Съобщението за указанията на съда е получено лично от С.П.Д. на 28.01.2016г. (лист 13 от делото).

Седмодневният срок, за изпълнение на указанията, е изтекъл на 04.02.2016 година (четвъртък - работен ден).

До постановяване на настоящия съдебен акт, иницииралата съдебното производство С.П.Д. не е изпълнила дори частично указанията на съда и не е предприела действия по отстраняване нередовността на жалбата си. По делото липсва нарочна молба, с която да са отстранени нередовностите на жалбата (възражението) и не е представен документ за платена държавна такса от 10 (десет) лева. В дадения седмодневен срок от получаване на съобщението, липсва писмена молба, с която да е посочено изрично дали се обжалва пред Административен съд Бургас законосъобразността на конкретен административен акт, нито такъв е конкретизира с номер, дата и издател. Не е направено и искане за продължаване на дадения от съда срок или за предоставяне на правна помощ.

Съгласно чл.151, т.3 от АПК, представянето на документ за дължимата държавна такса е изискване за редовност на жалбата.

Неотстраняването на нередовностите, дори и след изтичане на срока, предоставен от съда, е пречка за разглеждане на оспорването по същество, респ. има за правна последица оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

За законните правни последици съдът изрично е уведомил жалбоподателя с разпореждане № 467/21. 01. 2016г., препис от което е връчено лично на С.П.Д. на 28.01.2016г. (отразено и в съобщението по лист 13 от делото).

Така мотивиран и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.Д., ЕГН **********, с адрес ***;

ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по адм. дело № 93/2016 г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от връчването на С.П.Д..

СЪДИЯ: