О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ /04.02.2013 година, град Бургас

 

 

Административен съд – Бургас, на четвърти февруари две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа адм. д. № 93/2013 година.

 

Производството е по реда на чл.147 ал.3 от ДОПК.

            Образувано е по жалба на адвокат Т. Т. от САК, като представител на П. Х. Г. К. У. против решение № 419/30.11.2012 година на директор на Дирекция „ОУИ” – Бургас при ЦУ на НАП (с актуално наименование дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”), с което е прекратено административното производство, образувано по жалба с вх. № 04-П-Ж-206/20.06.2012 година срещу ревизионен акт № 021200633/23.05.2012 година (РА), издаден от орган по приходите при ТД на НАП – Бургас.

            Жалбоподателят оспорва законосъобразността на решението. Счита, че изводите на ответника са тенденциозни и целят шиканиране на оспорването на РА. Според подписалия жалбата, У. има несъмненото намерение да оспори РА, което е потвърдено и с упълномощаването на адвокатското дружество, защитаващо интересите му. 

Иска се отмяна на решението и връщане на преписката на административния орган за ново произнасяне по същество.  

Съдът приема за  установено следното.

            Жалбата е процесуално допустима - подадена е срещу акт, за който е предвидена възможност за съдебен контрол, от надлежна страна, засегната от действието на акта, в предвидения от закона срок.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С РА на П. У. са установени публичноправни задължения за ЗДДС в размер на 48 093,60 лева.

С жалба вх. № 04-П-Ж-206/20.06.2012 година и допълнение към нея от 28.06.2012 година П. У., чрез акредитирания си представител „Зара Консулт” ООД - София, е оспорил издадения  РА пред директора на Дирекция „ОУИ”, гр.Бургас. 

С Уведомление за отстраняване на нередовности изх. № 04-П-Ж-206 #1/22.06.2012 година на жалбоподателя е указано в 7-дневен срок да представи заверено копие на валиден договор за акредитирано представителство към датата на подаване на жалбата. Със забележка към същото е отбелязано, че след 01.01.2012 година връчването на решения, заповеди за спиране и възобновяване на производството, както и други съобщения, искания и документи подписвани от директора на ОУИ – Бургас, за лицата декларирали електронен адрес за кореспонденция, ще се извършва чрез електронно изявление/съобщение на служител на дирекцията. Посочено е, че съобщението ще се счита за връчено след като адресатът изпрати потвърждение за получаването му чрез обратно електронно изявление, съгласно чл.30 ал.6 от ДОПК.

С електронно съобщение от 22.06.2012 година, от „Зара консулт” ООД - София е потвърдено получаването на уведомление за отстраняване на нередовности вх.№ 04-П-Ж-206 #1/22.06.2012 година.

С писмо вх. №04-П-Ж-206#2/25.06.2012 година до дирекция „ОУИ” – Бургас при ЦУ на НАП, в изпълнение на горепосоченото уведомление е изпратен договор за акредитирано представителство от 16.09.2009 година, сключен съгласно чл.135 от ДДС между П. У. и „Зара консулт” ООД.

С писмо вх.№ 04-П-Ж-206#3/28.06.2012 година до решаващия орган е изпратен и анекс №1/15.09.2011 година към Договор за акредитирано представителство от 16.09.2009 година.

С оспореното решение, като се е съобразил с мотивите на определение  № 1574/02.12.2012 година по адм.д. № 1514/2012 година на АдмСБ, директорът на дирекция „ОУИ” – Бургас при ЦУ на НАП, на основание чл.147 ал.2 изр.2 от ДОПК е прекратил административното производство по оспорването на РА. В решението са изложени мотиви, че в указания 7-дневен срок констатираните нередовности не са отстранени от дружеството, като представения от „Зара консулт” ООД договор за акредитирано представителство, сключен с П. У. на 16.09.2009 година - със срок на действие 2 години, е изтекъл на 16.09.2011 година, затова към датата на подаване на жалбата против РА дружеството няма пълномощия да представлява П. У. и да подава жалба от негово име. Отделно, представения анекс с № 1, към този договор, не е кредитиран, като е прието, че той не е съставен във формата, предвидена в закона, няма достоверна дата, а подписите върху него са изготвени чрез сканиране на подписи от основания договор, без да е налице действително съставен документ.

            Настоящият съдебен състав приема, че решението е законосъобразно.

За да постанови обжалваното решение, ответникът е приел, че нередовностите на жалбата, подадена пред него, не са отстранени в срока, определен от чл.147 ал.2 от ДОПК, поради което е налице хипотезата на изр. второ от посочената норма и административното производство следва да бъде прекратено.

            Съгласно разпоредбата на чл.147 ал.2 от ДОПК, ако подадената жалба не е подписана, не е посочен актът или действието, против които се подава, или не е приложено пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник, решаващият орган уведомява жалбоподателя за отстраняване на нередовностите в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Когато недостатъците на жалбата не са отстранени в срок, производството се прекратява с решение на компетентния да я разгледа орган.

Съобразно цитираната разпоредба, решаващият орган има правомощие и следи служебно за наличието на представителна власт.

Представеният по делото договор за акредитирано представителство 16.09.2009 година е нотариално заверен, съгласно изискването на чл. 74 ал.3 т.2 от ППЗДДС и има достоверна дата. За сметка на това, представения Анекс към договора, с който се удължава срокът му на действие, няма такава. По отношение на анекса са в сила същите изисквания каквито законът има спрямо на основното споразумение, да може той да породи правни последици за администрацията. Доколкото изискванията на ППЗДДС не са спазени, представеният анекс не е обвързвал решаващия орган с волеизявленията, отразени в него.

Съдът възприема извода на директора на дирекция “ОУИ” – Бургас при ЦУ на НАП, че анексът, освен липса на достоверна дата, страда и от още един съществен порок – че не е действително подписан от страните на датата, посочена в него – а е “произведен” чрез компютърно сканиране на подписите от основния договор и “прехвърлянето” им под текста на анекса. Това се установява и без необходимост от специални знания. Невъзможно е върху два документа - с посочен интервал на съставяне между тях две години -  подписите на страните да бъдат положени с абсолютна топографска идентичност (като отстояния, големина, наклон на шрифта и начин на изписване на буквите) спрямо печатните щрихи и текст, които ги заобикалят (лист 30 и 44 от делото). Предвид изложеното, настоящият съдебен състав счита, че решаващият орган основателно не е кредитирал допълнително представеното доказателство за представителна власт на дружеството по отношение на П. У..

Що се отнася до съдържанието на пълномощното, представено при повторното разглеждане на оспорването от АдмСБ, следва да се отбележи, че в него адвокатско дружество е упълномощено да представлява интересите на У. при обжалването на РА, но двуезичният текст на пълномощното не съдържа изявление на нидерландски език, а по делото липсват доказателства за владеенето на друг от упълномощителя. Отделно, и това пълномощно е без достоверна дата.

Жалбата следва да се отхвърли, като решението на директора на дирекция „ОУИ” – Бургас при ЦУ на НАП да се потвърди.

Затова, на основание чл.147 ал.3 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

            ОТХВЪРЛЯ жалбата на адвокат Т. Т. от САК, като представител на П. Х. Г. К. У. против решение № 419/30.11.2012 година на директор на дирекция „ОУИ” – Бургас при ЦУ на НАП (с актуално наименование дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”), с което е прекратено административното производство, образувано по жалба с вх. № 04-П-Ж-206/20.06.2012 година срещу ревизионен акт № 021200633/23.05.2012 година, издаден от орган по приходите при ТД на НАП – Бургас.

 

            Определението не подлежи на обжалване.         

 

 

 

СЪДИЯ: