РЕШЕНИЕ

 

№………….                     дата 06 април 2010 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 11 март 2010 год.,

 в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                   2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Желязко Георгиев

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело 93 по описа за 2010 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури против Решение № 118/25.11.2009 год., постановено по НАХД № 413/2009 год. по описа на Районен съд – Царево, с което е отменено наказателно постановление № 02-111/17.02.2009 год., издадено от началник-отдел “РК” – ТЗ на ИАРА – Бургас, с което на В.А.К., на основание чл.91, ал.4 от ЗРА е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лв. за нарушение на чл.37 от ЗРА, а на основание чл.90, ал.1 от ЗРА в полза на държавата са отнети вещите, послужили за извършване на нарушението.

 Касационната жалба е бланкетна, като касационни отменителни основания се сочат неправилност на съдебния акт поради нарушение на материалния закон и необоснованост. Иска се отмяна на съдебното решение и потвърждаване на издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.  

Ответникът по касация се представлява от пълномощник, който оспорва основателността на касационната жалба и пледира за оставяне в сила на постановения съдебен акт. 

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

         Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Атакуваното съдебно решение е валидно, допустимо и постановено в съответствие с нормите на материалния и процесуален закон.

Фактическите обстоятелства по делото са напълно изяснени и те са подробно описани в мотивите на съдебното решение, поради което не се налага да бъдат преповтаряни в тяхната конкретика. Първоинстанционният съд е отменил наказателното постановление на процесуално основание, като е констатирал несъответствие в описанието на нарушението, съдържащо се в съставения АУАН и в обстоятелствената част на издаденото впоследствие наказателно постановление. Приел е, че административнонаказващият орган недопустимо е дописал факти, които не се съдържат в съставения АУАН, а именно – допълнил е, че риболовът е извършван от санкционираното лице с въдица с монтирани на нея две двойки куки, чрез косене, търмъчене. Фактът на наличие на две двойки куки на въдицата, чрез които всъщност е възможно извършването на този тип риболов, не е установен при извършената на място проверка от контролните органи. В тази връзка са показателни и свидетелските показания, депозирани от актосъставителя Д., който посочва, че на въдицата не е имало поставени кукички, а и сред вещите на лицето такива кукички не са намерени. Изводът, че е възможен риболов чрез търмъчене е направен с оглед това, че по това време на годината, когато е извършена  проверката, обичайният начин на риболов на р.Дяволска е именно такъв. След като на място по време на проверката не е установено, че санкционираното лице използва въдица, на която са монтирани допълнителни кукички, правилен е изводът на Царевския районен съд, че впоследствие това е дописано от административнонаказващия орган и правилно е квалифицирано като съществено процесуално нарушение. Административнонаказващият орган е обвързан от фактическите констатации, отразени в съставения АУАН и въз основа на тях следва да преценява дали е осъществен състав на нарушение, но няма правомощие да изменя, допълва или по друг начин да модифицира установените факти.  

Като е констатирал допуснатото съществено процесуално нарушение и на това основание е отменил издаденото наказателно постановление, Царевският районен съд е постановил правилен съдебен акт, който следва да се остави в сила.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.221, ал.2, предл. 1-во, Бургаският административен съд, ХІІІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 118/25.11.2009 год., постановено по НАХ дело № 413/09 год. по описа на Районен съд – Царево.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: 1.                              

 

                                                                              2.