Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1162            14.06.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на тридесет и първи май две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Румен Йосифов

                   2. Диана Петкова

 

при секретаря М.В. и прокурор Деян Петров като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 939 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Л.Н.В., чрез адвокат П.В.. С. със съдебен адрес *** против решение № 254 от 27.02.2018 г., постановено по НАХД № 6254/2017 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърден електронен фиш серия К № 1670309, издаден от ОД на МВР – Бургас, с който на касатора е наложена глоба в размер на 600 лева на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗДвП за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и отмени електронния фиш. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат С..

Ответникът – сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Бургас не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на адвокат Л.Н.В., управител на „Адвокатско дружество В., С. и партньори“ против електронен фиш серия К № 1670309 на ОД на МВР – Бургас. Отговорността на В. е ангажирана за това, че на 15.07.2017 г. в 15.49 часа в гр. Бургас, ПП І-6, км. 489+200, в посока от кв. Ветрен към пътен възел „ЛукОйл“, при въведено ограничение на скоростта с пътен знак В-26 за движение в населено място до 90 км./ч, като водач на лек автомобил марка „Волво“, модел „В 60 Плюс Хибрид“, с рег. № СА *** ХН е управлявал със скорост 134 км./ч., установена и заснета с автоматизирано техническо средство № TFR1M 644/14. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП. Извършена е проверка в информационната система на КАТ, която установява, че заснетото МПС е собственост на „Адвокатско дружество В., С. и партньори“. Електронният фиш е издаден на Л.Н.В., който е един от управляващите и представляващи дружеството.

Бургаският районен съд е приел за доказани изложените във фиша фактически данни и е обосновал извод за правомерно наложена санкция. Анализирал е всички възраженията на дееца и е формирал извод за законосъобразното му санкциониране. За да потвърди оспорения електронен фиш, първата инстанция се е позовала и на извършената съдебно-техническа експертиза.

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящият съдебен състав констатира, че приетата от Районен съд – Бургас съдебно – техническа експертиза, на която същият се позовава и в решението си предмет на настоящата инстанция не е подписана от вещото лице. Това съставлява съществено процесуално нарушение, но предвид обстоятелството, че делото вече е връщано на въззивната инстанция и с оглед невъзможността в тази ситуация за повторно връщане на делото, на основание чл. 227, ал. 1 от АПК настоящият съдебен състав следва да се произнесе по съществото на спора.

Първоинстанционният съд е отговорил подробно на всички възражения на жалбоподателя. Решението е подробно мотивирано, но предвид факта, че е приета по делото съдебно-техническа експертиза, която не е подписана от вещото лице е останал неизяснен въпроса относно мястото на извършване на нарушението, съобразно посочените в електронния фиш координати и дали мястото, обозначено с тези координати съвпада с мястото описано в електронния фиш. 

Съгласно разпоредбата на чл. 57, т. 5 от ЗАНН наказателното постановление трябва да съдържа описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават. В настоящият случай неизясняването на мястото на нарушението, съставлява съществено процесуално нарушение, което от своя страна води до отмяна на наказателното постановление.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 254/27.02.2018 г., постановено по НАХД № 6254/2017 г. на Районен съд – Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ електронен фиш серия К № 1670309, издаден от ОД на МВР – Бургас, с който на касатора е наложена глоба в размер на 600 лева на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗДвП за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП.

           

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                           2.