ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 13.01.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тринадесети януари                                       две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е. 

Административно  дело номер  939  по описа за  2008 година.                     

На именното повикване в  14,30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – „ТУИ България” ЕООД – Бургас – не се явява, не изпраща представител -  редовно призован.

Ответникът – ДНСК – София – се представлява от юк. А. К.

Заинтересованата страна – Държавата, чрез МРРБ – се представлява от юк. С..

В залата се явява  вещото лице П.Ш..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилата съдебно-техническа експертиза.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към снемане самоличността на вещото лице, както следва:

П.С.Ш. 55 години, българка, българска гражданка, без родство със страните, предупредена за отговорността по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Представила съм писмено заключение, което поддържам.

ЮК. К.: Нямам въпроси към вещото лице. Оспорвам експертизата. Аргументите ми за това са: според заключението, поради това, че стоманобетонната плоча представляваща подов фундамент е излята предварително, а впоследствие монтирана на терена,  вещото лице прави заключение, че не е налице строеж. Възразявам, тъй като с последните изменения на т. 38 на § 5 от ДР на ЗУТ, ДВ бр. 61/2007 г. трактовката „трайно свързани с терена” е отпаднала, за да се квалифицира един обект като строеж. В тази връзка оспорвам изцяло заключението.

 

НА ВЪПРОСИТЕ НА ЮК. С. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Възможно ли е процесният обект да бъде отделен от тази плоча върху която е изграден, за да има характеристиките на преместваем обект, предвид на  това, че сте посочили, че е от тухлена зидария с изолационни материали и има положена външна водоустойчива мазилка?

 

ОТГОВОР: Стоманобетоновата плоча, която е носеща и подова плоча не е фундаментна, тоест  няма основи. Самата плоча е излята предварително на полигон. Тя е една плоча с дебелина 20 см и е положена върху пясъчната ивица с кран. При огледа не можа да се установи дали сградата е изградена изцяло на полигон и е монтирана с кран, или е монтирана плочата и след това са изградени стените, но по никакъв начин тази постройка не е свързана със земята, тоест  плочата лежи върху терена. Видими са приспособленията, с които е пренесена  с кран и положена върху терена и може да се демонтира и според мен обектът може да се вдигне с кран, след като се прекъсне електрозахранването и ВиК-захранването.

ВЪПРОС: Как ще се отдели обекта от тази стоманобетонова плоча, след като е изграден от зидария?

ОТГОВОР: Стоманобетоновата плоча е елемент от обекта. Покривната конструкция и стените не могат да се разглеждат като самостоятелен обект. Това е една постройка. Тази стоманобетонова плоча представлява подов фундамент. Там няма фундамент и основи. Тоалетните се намират на не повече от 10 метра от новоизграден огромен хотел.

ВЪПРОС: Посочили сте, че не сте намерили в общината схема за преместваемите обекти.

ОТГОВОР: Не.

ЮК.С.: Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поискахте ли схема от жалбоподателя?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Свързах се с процесуалния му представител - адв. М., той каза, че ще разчитаме на данните от общината. В общината бяха категорични, че при тях не е представена за одобряване схема за преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ.

 

СЪДЪТ като намира, че вещото лице е изпълнило поставената му задача

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице внесения депозит.

 

ЮК. К: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮК. С.: Нямам доказателствени искания. Моля да приключите събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество.

 

ЮК. К: Моля, да отхвърлите жалбата като недопустима и да прекратите производството. В настоящото съдебно дирене и в предходното административно не е доказан извършителят на незаконния строеж. Жалбоподателят,   дори да има претенции, че е стопанин на процесния плаж, това не доказва заинтересоваността му, досежно премахването на процесния строеж. Алтернативно, моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считам, че обектът е строеж и попада в условията на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и като такъв и предвид разпоредбата на § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗУЧК, следва да бъде премахнат от органите на ДНСК, в чийто смисъл е оспорваната заповед. Моля, за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

ЮК. С.: Присъединявам се към казаното от юк. Костова. Считам, че производството следва да бъде прекратено, поради липса на процесуална легитимация от страна на жалбоподателите. По същество считам, че жалбата е неоснователна.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14,45  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: