Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

          1175                     15.06. 2018 год.                     гр.Бургас

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС,ХІІІ административен състав

на тридесет и първи май 2018 год.

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :  ПАНАЙОТ ГЕНКОВ                                    

                                     ЧЛЕНОВЕ :  РУМЕН ЙОСИФОВ 

                                                              ДИАНА ПЕТКОВА                                                                                                                                                                       

Секретар    М. Вълчева

Прокурор   Д.Петров

като разгледа докладваното от  съдия Д.Петкова

канд.дело № 938 по описа на 2018 г.

          За да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството по делото е по реда на чл.208 и сл.АПК във вр. с чл.63 ЗАНН.

          Образувано е по касационна жалба ОДМВР,с-р ПП-Бургас против Решение №305/12.03.2018 год.,постановено по анд.№358/2018 год. по описа на РС-Бургас

          Касаторът релевира доводи за незаконосъобразност на съдебното решение,с което е отменено НП издадено от касатора, поради  противоречие с материалния закон, което съставлява касационно основание по чл.348 ал.1 т.1 НПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН.Сочи,че съдът неправилно е приел наличието на предпоставки по чл.28 ЗАНН.Иска отмяна на съдебното решение,след което да бъде постановено ново решение с което да бъде потвърдено НП.

         В с.з. касаторът редовно и своевременно призован  не изпраща представител.

         Ответната страна  чрез процесуалният си представител оспорва основателността на жалбата.

         Представителят на ОП-Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.Счита, че решението на въззивната инстанция не страда от пороци съставляващи основания за неговата отмяна.

         Настоящата съдебна инстанция, извърши проверка на оспорения съдебен акт на посочените в него касационни основания, които съставляват такива по чл.348 ал.1 т.1  НПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН., както и служебна проверка  с оглед чл.218 ал.2 АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН и  приема за установено следното:

        Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в законово установения срок по чл.211 ал.1 АПК, от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал.1 от АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН и при спазване на изискванията на чл.212 АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН.

        Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

        С решението, предмет на касационната проверка РС-Бургас е отменил НП №17-0769-005886/22.12.2017 год.,изд. от Началник група към ОД на МВР-гр.Бургас,с-р Пътна полиция“,с което на осн.чл.175 ал.3 пр.1 ЗДВП за нарушение на чл.140 ал.1 от с.з. на В.К.П. *** е наложено административно наказание“глоба“ в размер на 200 лв. и наказание“лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 м.

        Районният съд е изложил подробни мотиви относно установените по делото факти и направените въз основа на събраните доказателства правни изводи..Съдебният състав е счел,че АУАН и НП са издадено от оправомощени за това лица,в рамките на предоставената им компетентност.Съдебния състав е формирал и извод за безспорно осъществява на състава на чл.140 ал.1 ЗДвП,а именно управление на МПС което не е регистрирано на територията на РБ по установения ред.

        Касационната инстанция напълно споделя установената от районния съд фактическа обстановка и изведените въз основа на нея правни изводи относно допуснатото административно нарушение.

        Касационната инстанция  споделя становището на въвзивния съд относно приложимостта на чл.28 ЗАНН.От анализа на релевантните доказателства и обстоятелства се установява,че на 20.09.2017 год. ответника В.П. е посетил автокъща „Дяков“ и харесал лек автомобил марка Нисан микра.Служителя от автокъщата разрешил на ответника да пробва лекия автомобил.Същия заедно със св.Г. се качили на автомобила и тръгнали по ул.“Транспортна“,като автомобила се управлявал от П..Там били спрени за проверка от служители на Пето РУ-МВР,а по техен сигнал св.П. е оказал съдействие и съставил АУАН. По делото е представено и прието като доказателство  Постановление за прекратяване на наказателно производство от 27.09.2017 год. по пор.№2869/17 на РП-Бургас в което е приета идентична фактическа обстановка  и на осн.чл.199 и чл.243 ал.1 т.1 във вр. с чл.24 ал.1 т.1 НПК наказателното производство е прекратено.При  това положение правилно РС-Бургас е приел че са налице предпоставките за квалифициране на деянието като маловажен случай на административно нарушение.Според разпоредбата на чл.93 т.9 НК,приложима по силата на чл.11 ЗАНН маловажен случай е този,при който извършеното нарушение с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи вината обстоятелства,представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от съответния вид.Горната дефиниция в преценена в контекста на конкретните фактически обстоятелства по случая разкрива наличието на предпоставките за приложението на чл.28 ЗАНН.В случая факта на нарушението е безспорно установен,но законодателят е предвидил в порецусалният закон нормата на чл.28 ЗАНН, даваща възможност за преценка на наказващия орган да наложи или не наказание,след като прецени конкретната фактическа обстановка.Това е така защото административните наказания не са самоцел.Те се налагат за да се предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на установения правов ред,съответно да въздейства предупредително върху останалите граждани.Както се посочи по-горе нарушението е извършено при изпитване на лек автомобил,на късо разстояние и без каквито и да са други последици.

         С оглед на изложеното,съдът в настоящия си състав намира че касационната жалба е неоснователна ,а решението на РС-Бургас е валидно,допустимо и в съответствие с материалния закон поради което следва да бъде оставено в сила.

        Водим от горното и на осн.чл.221 АПК във вр. с чл.63 ЗАНН,съдът

 

 

                                           Р    Е    Ш   И

 

       ОСТАВЯ  в сила Решение № 305/12.03.2018 год. постановено по анд.№358/2018 год. по описа на РС-Бургас.

        Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:  1.                       2.