ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1292              дата 10 юни 2015год.                  град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти  състав,

в закрито заседание на 10 юни 2015год.,

 в следния състав:

 

                                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА         

    Секретар:………………..

     Прокурор: ………………

                                        

 разгледа адм. дело № 938 по описа за 2015 година,

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.197 и сл. от АПК, във вр. с чл.54, ал.5 от АПК.

Предмет на оспорване е Разпореждане № 490706/27.04.2015г. на ръководителя на „Пенсионно осигуряване“ в ТП на НОИ – гр.Бургас, с което, на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК, е спряно административното производство образувано по заявление № МП-39076/18.03.2015г. за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на Е.С.М. ***.

Жалбоподателката Е.М. оспорва издаденото разпореждане като незаконосъобразно. Счита, че следва да й бъде отпусната пенсия на основание чл.68, ал.3 от КСО, като възразява, че не са налице предпоставките на чл.54, ал.1, т.5 от АПК за спиране на административното производство. Иска се отмяна на разпореждането, като се задължи административния орган да се произнесе по направеното искане.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна, засегната от действието на издадения административен акт и депозирана в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Установява се от административната преписка, че със Заявление № МП 39076/05.12.2011г. до Директора на РУ „СО“/Дирекция „Европейска интеграция и международни договори“ жалбоподателката М.  е направила искане за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1 и ал.2 от КСО. Видно от заявлението, деклариран е осигурителен стаж в страната от 01.08.2003г. и в Република Гърция от 01.10.2011г.

С вх.№ МП-39076#8/18.03.2015г. от Е.М. е подадена молба до НОИ-гр.Бургас с искане да й бъде отпусната пенсия поради навършена възраст - 65год. и 08мес., с отбелязване „документите подадени на 05.12.2011г. – МП-39076 да останат в сила“.

С Разпореждане № 490706/27.04.2015г. на ръководителя на „Пенсионно осигуряване“ в ТП на НОИ – гр.Бургас, на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК, е спряно административното производство образувано по второто заявление №МП-39076/18.03.2015г. за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на жалбоподателката М.. В мотивите на разпореждането е посочено, че производството по заявление за отпускане на пенсия по чл.68, ал.1 и ал.2 от КСО не е приключено и поради липса на информация от гръцката компетентна институция е невъзможно да се установи дали лицето придобива право на пенсия по ал.1 и ал.2, поради което  не са налице предпоставките за прилагане на чл.68, ал.3 от КСО.

Разпореждането е законосъобразно.

С първоначалното подадено заявление жалбоподателката М. е направила искане до компетентния административен орган за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1 и ал.2 от КСО. Предвид обстоятелството, че г-жа М. е декларирала и осигурителни периоди, придобити съгласно гръцкото законодателство и само въз основа на българския осигурителен стаж заявителката не придобива право на пенсия, по служебен ред с изх.№ 94Е-2452-1/09.12.2011г. до гръцката компетентна институция IKA-Social Insurance Institute е изпратена молба за формуляри  E210 GR и E205GR за удостоверяване на осигурителните периоди в Република Гърция.

От страна на административния орган/изпращаща институция от РБългария са извършени и последващи действия до приемаща институция в РГърция за предприемане на необходимите постъпки от тяхната компетентност и удостоверяване на осигурителния стаж положен на територията на втората държава-членка, като с изх.№ 94Е-2452-1/08.08.2012г., изх.№ 94Е-2452-1/13.02.2013г. и изх.№ 94Е-2452-1/12.05.2014г. до компетентната гръцка институция са изпратени последващи молби за необходимите формуляри. Разменена е кореспонденция с IKA-Social Insurance Institute, но все още не е предоставена официална информация относно придобития в РГърция стаж.

В последствие, с вх.№ МП-39076#8/18.03.2015г. от жалбоподателката М. е подадена нова молба до НОИ-гр.Бургас с искане да й бъде отпусната пенсия на основание чл.68, ал.3 от КСО( поради навършена възраст - 65год. и 08мес.), с изрично отбелязване „документите подадени на 05.12.2011г. – МП-39076 да останат в сила“, по което заявление от административния орган е постановено процесното разпореждане за спиране на производството  по това ново заявление.

Нормата на чл.54, ал.1  от АПК дава възможност на административния орган да спира производството в изрично предвидени хипотези и то при наличие на необходимите предпоставки за извършване на това процесуално действие. Като основание за спиране на административното производство, посочено в оспореното разпореждане е това предвидено в т.5 от нормата, а именно - при наличие на образувано друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване. В случая, пред административния орган  е налице висящо производство по отношение на жалбоподателката за преценка правото й на пенсия за осигурителен стаж и възраст в хипотезата на ал.1 и ал.2 от разпоредбата на чл.68 от КСО, започнало по първоначалното заявление от 05.12.2011г., което възпрепятства произнасянето по второто заявление на Е.М.  от 18.03.2015г. Разпоредбата на чл.68, ал.3 от КСО, на която се позовава жалбоподателката и с която обосновава последващото си подадено искане касае възможността за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от лицата, които нямат право на пенсия по ал.1 и 2 от същата норма. Доколкото това обстоятелство подлежи на преценка във вече образуваното производство по първоначалното заявление, то същото се  явява процесуално преюдициално по отношение на производството по второто подадено такова. Ето защо, изводът на административния орган за наличие на неприключило производство, чийто изход е от значение за разглеждане на преписката в хипотезата на чл.68, ал.3 от КСО, е правилен. Съответно, по заявлението на жалбоподателката от 18.03.2015г., за административния орган ще е налице възможност да се произнесе едва след като се установи придобива или не лицето право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в хипотезата на чл.68, ал.1 и ал.2 от КСО.

По отношение на изискването за наличието на удостоверение за развиващо се друго административно производство като предпоставка за спиране, съдът намира за нужно да отбележи, че по делото не е представено такова удостоверение, но има достатъчно други доказателства, които безспорно доказват наличието на паралелно производство, висящо пред същия административен орган, поради което изискването за представяне на нарочно удостоверение в случая не следва да се формализира.

На основание изложените мотиви следва да се приеме, че в разглеждания казус са били налице материалните предпоставки, регламентирани в нормата на чл.54, ал.1, т.5 от АПК за спиране на административното производство по заявление № МП-39076/18.03.2015г. за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на Е.С.М..

Така мотивиран и на основание чл.200 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.С.М. *** против Разпореждане № 490706/27.04.2015г. на ръководителя на „Пенсионно осигуряване“ в ТП на НОИ – гр.Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                              СЪДИЯ: