ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 07.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На седми юни                                            две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 937 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.С.Р., редовно призован и своевременно доведен,  се явява лично  в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ–ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА-СОФИЯ- редовно уведомен,се представлява от Н. С.  С., инспектор  режимна дейноств Затвора гр.Бургас,  длъжностно лице с юридическа правоспособност.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Р. - Да се даде ход на делото.

ИНСПЕКТОР С.- Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с входящ №5653/2.06.2017 година/по факса/ и вх.№ 5718/06.06.2017 година /по пощата/ е  получено писмо от Началника на Затвора град Бургас, относно дадени указания на съдебния състав в предходно съдебно заседание, по повод административно дело 937/2017 година.

С входящ № 5760/06.06.2017 година, е получено копие на заявление  с изх. № 1143, изпратено от Началника на Затвора град Варна, с нечетяща се служебно поставена дата и с дата положена от самия жалбоподател - 28.03.2017 година  с искане за преустановяване на производството за преместване от Затвора гр.Бургас в Затвора гр.Варна.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Р. - Не мога да посоча на коя дата ме преместиха. От месец март съм в Затвора гр.Варна.Промяната  в режима е станала в по-късен етап.Да се приеме изпратеното заявление.

ИНСПЕКТОР С. - Възразявам на това, което беше казано. Заповедта е от 07.04.2017 г.,а лицето  е преместено на 12.04.2017 година, месец март е бил в Затвора Бургас.Да се приобщият доказателствата, изпратени от Затвора град Варна.

Съдът с оглед становищата на страните намира  за необходимо да приеме  представените писмени доказателства, поради  което

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  копие от заявление  от 28.03.2017 година, както  и становище от затвора Бургас, депозирано от Началника на Затвора град Бургас Бранимир Мангъров.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Р. - Мога да представя на съда документи  за замяна на режима.Вътре са посочени, че съм приведен от Сливенския арест за грубо нарушение на реда със заповед на прокурора.И двете заповеди  след това са обжалвани и са отменени от РС Бургас. И двете заповеда са били отменени. Това е цитирано във въпросното искане за моето преместване,нито има образувана преписка, това е голословно и това се потвърди от районния съд, който е отменил заповедта като незаконосъобразна. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ИНСПЕКТОР С. - Няма да соча нови доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че фактическата обстановка по делото е изяснена, делото е попълнено с необходимата  доказателствена  съвкупност,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Р. - Моля да  отмените заповедта, тъй като тя е в мой ущърб, ограничават ми  се правата  за свиждане, да виждам новородения си син, както и  достъпа  до близките. Затвора  гр.Варна е далече.Това  беше причината да напиша заявлението. Аз съм подал  молба за преместване, аз съм подал и заявлението, с което оттеглям молбата си и като  не поддържам казанато от мен в молбата,  това само по себе  си обезмисля издаването на заповед. Аз реално самия съм я  депозирал, но не се  придържам към нея. Към настоящият момент  считам, че Затвора Бургас е място което може да се справи с един човек,  не смятам, че институцията „затвор“ е място, където затворника може да има надмощие над персонала. Напротив, аз никога не съм бил наказван за конфронтация с постови надзирател, а единствено е било спречкването с Новаков. В наказанията ми в цялата си част, от различни периоди от време и  има едва  две наказания за физическа саморазправа с други лишени от свобода. Мога да посоча множество лишени от свобода, които са с над 10-15 наказания в изолирана  килия.Замяната на режима може да бъде изтърпяна и в Затвора  Бургас. В Затвора Варна  аз нямам шанс за  каквато и да е промяна с това минало.

ИНСПЕКТОР С. -Моля да потвърдите  издадената  заповед на  Главния директор на ГД „ИН“. При издаването  на заповедта главния директор се  е основавал на разпоредбата  на ЗИНЗС- чл.62 ал.1 т.4, в която е предвидено,че при възникнал конфликт, по преценка на Началника може да бъде изготвено предложение и дадено лице да бъде приведено в друг затвор.В случая от представените материали при издаване на заповедта е видно, че И.Р., както по  сега търпяното наказание така и в предходно осъждне е имал  конфликти със служители, в момента действащ ръководител на Затвора и с оглед безопасността и на сигурността в Затвора и на другите лишени от свобода е  целесъобразно да не бъде в Затвора Бургас, а в друг Затвор, в случая Затвора гр.Врна. При издаването  на заповедта са спазени всички реквизити, изискуеми по АПК и  моля заповедта да бъде потвърдена. С оглед на това, че е извършено предварително  изпълнение от справката е видно, че това е с цел да не се стигне до разрастване  на конфликти в Затвора Бургас.Моля да потвърдите заповедта.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:50  часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: