ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 31.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На тридесет и първи май                             две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 937 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13.45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.С.Р., редовно призован и своевременно доведен,  се явява лично  в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ – ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА-СОФИЯ-редовно  и своевременно призован, не изпраща представител.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Р. - Да се даде ход на делото.

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба на И.С.Р., ЕГН **********,  по настоящем в Затвора гр.Варна против Заповед №Л-1900/07.04.2017 година на ВПД  Главния директор на ГД „ИН“ София, с която е наредено лишения от свобода Р. да бъде преведен в Затвора град Варна за доизтърпяване на наказанието.

Указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган е да докаже наличие на материално-правите предпоставки за  издаване на процесната заповед, както и спазване  на уредените в  ЗИНЗС процесуални предпоставки за издаване на същата.

Всяка страна е длъжна да докаже позитивните факти и обстоятелства на които се позовава и от които черпи изгодни за себе си последици.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 3860/19.04.2017 година ГД „Изпъление на назананията“ е изпратила административната преписка по издаване на оспорената заповед, а именно: Заповед №Л-1900/07.04.2017 г., на ВДП Гл.директор на ГД“ИН“;  становище на началника на Затвора –гр.Бургас с вх.№ М-278/14.03.2017г. по описа на ГД“ИН“ ; молба от л.св.И.С.Р. с изх.№ 784/01.03.2017г. по описа на Затвора гр.Бургас;  първоначален доклад на л.св.И.С.Р.; заповед №293/28.03.2017 г. на началника на Затвора гр.Бургас; заповед №294/28.03.2017г. на началника на Затвора гр.Бургас; писмо на Министерства на правосъдието с рег.№ 92-15-288/18.08.2016 г.;  протокол на РС-гр.Бургас;  Определение №1748/02.11.2016 г.на рС-Бургас; Определение № 1747/02.11.2016г. на РС-Бургас; Постановление от 30.11.2016 г. на РП-Бургас;  Протокол по НЧХД №3233/2014 г.на РС-Бургас; Протокол по НЧД № 3817/2016 г. па РС-гр.Бургас; Определение №987/28.06.2016г. на РС гр.Бургас; Заповед №823/17.09.2016 г. на началника на Затвора гр.Бургас; Заповед № 546/29.06.2016г. на началника на Затвора гр.Бургас; Заповед № 517/20.06.2016 г. началника на Затвора гр.Бургас.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 4899/16.05.2017 година  от ГД“ИН“ София са постъпили писмени доказателства, както следва: становище изх.№ 295/17.11.2016 г.; декларация-1 лист; обяснение -2 листа; писмо рег.№ 11250/18.11.2016 г. по описа на ГДИН -2 листа; заповед за процесуално представителство.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Р. - Поддържам жалбата.Не ми е връчено копие от преписката.Заявлението, че се отказвм от подадената от мен молба съм го подал е защото реално няма да имам право на свиждания.Непосилно  е  както за мен, така и за майката на сина ми, защото гр.Варна е на много километри.След като подадох молбата за преместване по собствено желание, една или две седмици по-късно аз подадох заявление, че не желая да бъде преместван.Аз считам, че представената административна преписка не е пълна и това заявление, с което пожелах да не бъда преместван не е представено по делото.

Съдът по доказателствата,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената  от Директора на ГД „Изпълнение на наказанията“ преписка, като с оглед твърденията на  жалбаподателя, че  същата е непълна намира за необходимо  да уважи доказателственото искане, направено от него, поради което  и воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

ИЗИСКВА незабавно, от  ответния орган –Директора на ГД „Изпълнение на наказанията“, както и от началника на Затвора Бургас, който се явява администратор, получил заявлението от жалбоподателя молба тип заявление  с изх. № 1143/28.03.2017 година,  подадено от И.С.Р..

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Р. - Моля да бъдат приети представените с жалбата писмени доказателства- удостоверение за раждане на детето ми  Р.И.Р.. и постановление за частично прекратяване на наказателно производство от 22.05.2015 година.Моля съдебният  състав да има предвид обстоятелството, че макар и обжалвана заповедта беше предварително изпълнена, без в същата да има изрично разпореждане за предварително изпълнение.

 Съдът намира, че представените от жалбоподателя  писмени доказателства следва да бъдат приети, същите са относими към  настоящия спор, като от ответния орган следва да бъдат изискани и незабавни обяснения за правното и фактическо основание за изпълнението на заповед, която е оспорена по съдебен ред и чието оспорване е спряло изпълнението й на основание чл.166, ал.1 АПК. поради което и воден от горното

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените заедно с жалбата  писмени доказателства от страна на жалбоподателя Р., а именно: удостоверение за раждане на Р.И.Р.. и постановление за частично прекратяване на наказателно производство от 22.05.2015 година.

ИЗИСКВА незабавно, от  ответния орган–Директора на ГД „Изпълнение на наказанията“, както и от началника на Затвора Бургас становище за правното и фактическо основание за изпълнението на заповедта, предмет на настоящото производство, с оглед разпоредбата на чл.166, ал.1 АПК.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно и всестранно изяснено от фактическа страна, намира че събирането на доказателства не следва да бъде приключвано  и делото следва да бъде отложено за друга дата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА  за 07.06.2017 година от 14:30 часа, за която дата и час страните се считат за редовно  уведомени.

Да бъде изпратено  нарочно уведомление до Началника на Затвора град Варна,  с оглед привеждане на жалбоподателя И.Р. за датата и часа на следващото съдебното заседание

Да бъде изискан посочения от жалбоподателя документ от ответния орган.

Протоколът изготвен в  съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: