ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 825/12.05.2016г., гр.Бургас,

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в закрито заседание на дванадесети април две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                   СЪДИЯ:  ВАНИНА КОЛЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Колева адм.д. № 937 по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

         Производството е образувано по жалба на С.М.Д., ЕГН **********, понастоящем в Затвора в гр. Стара Загора, срещу заповед № Л-1427/3 от 11.04.2016г. на ВПД Главен директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” гр. София.

         С определение№ 2588 от 04.05.2016г. Административен съд София град, постановено по адм.дело№ 4634 по описа на съда за 2016г,  до който е подадена жалбата е изпратил делото на Административен съд Бургас, тъй като е приел, че жалбоподателят излежава наказание “лишаване  от свобода” в  затвора в гр. Бургас.

         Съгласно чл. 133, ал.1 от АПК делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя. По силата на чл.12, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и  задържането под стража (ЗИНЗС) затворите и областните служби "Изпълнение на наказанията" са териториални служби на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията”. Както е видно от самата жалба и от подписаното от жалбоподателя пълномощно, жалбоподателят се намира в затвора в град  Стара Загора.

         Поради изложеното делото не е местно подсъдно на Административен съд - Бургас.

         При това положение, образуваното пред Бургаския административен съд производство по жалбата на С.М.Д., следва да бъде прекратено, а делото следва да бъде изпратено на съда по чл. 135, ал. 3 от АПК, за определяне на подсъдността според чл.135, ал.5 от АПК, тъй като делото е образувано първоначално пред Административен съд София град с, изпратено е по компетентност на Административен съд - Бургас, а според настоящият състав същото е подсъдно на трети съд - Административен съд - Стара Загора.

          Водим от горните мотиви и на основание чл.135, ал.5, във връзка с ал.3 от АПК, Бургаският административен съд, XVIII състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 937/2016 г. по описа на Бургаския административен съд.

          ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд на Република България за определяне подсъдността

на жалба на С.М.Д., ЕГН **********, понастоящем в Затвора в гр. Стара Загора, срещу заповед № Л-1427/3 от 11.04.2016г. на ВПД Главен директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” гр. София. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                             СЪДИЯ: